А се имена калугером чернецом

А се имена калугером чернецом

Ср. Потребник. М., 1625. л. 271 об.–273 об. 2 нум.

РНБ, Соловецкое собр., № 858/968 (1493 г.) (л. 523);

РГБ, Соловецкое собр., № 16/16 (Имена иноком и инокиням, сословие же именъ по азбуце стых в сей книзе) (л. 227об.–233);

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 633 (79) (нач. XVI в.) (л. 361);

ГИМ, собр. А.С.Уварова, № 634 (706) (617) (Царского № 617) (1601 г.) (л. 511об.) 

РГБ, собр. В.М.Ундольского, № 62 (л. 16об);

РГБ, Иосифо-Волоколамского м-ря собр., № 78 (332) (?).(л. 66);

РГБ, Иосифо-Волоколамского м-ря собр., № 149 (512) (л. 35об.–37об.) (link);

РГБ, фундаментальное собр. МДА, ф. 173.I, № 186 (л. 2об.–6об.)

РНБ, Софийское собр., № 1063. (л. 289об.-291об.)

РНБ, Софийское собр., № 1068. (л. 280об.-283 )

РНБ, Софийское собр., № 1088. (л. 345)

РНБ, Софийское собр., № 1102. л. 245об.-248

РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 6/1083 (80-е гг. XV в, Ефросин) (л. 403–405) (link):

а си имена калугером, черньцом, 1. аврам, 2. аронъ, 3. антонїе, 4. анастасїи, 5. асафъ, 6. аммонїи, 7. авдѣи, 8. автоном, 9. андроник, 10. арсакїи, 11. афтонїи, 12. архиппъ. 13. алимпиїи, 14. арсенїе, 15. агапїи, 16. архелаи, 17. агурїи, 18. аркадїи, 19. аристовул, 20. анатолїи, 21. авивъ, 22. андрѣанъ, 23. андрѣа, 24. арефа, 25. акиндин: 26. амафилохїи, 27. аввакум, 28. амбросїи, 29. афансїи, 30. агафонъ, 31. аристархъ, 32. акакїи• 33. Варсанофїе, 34. варламъ, 35. варух, 36. вавила, 37. варнава, 38. варфоломеи, 39. веньямин, 40. викторъ, 41. василїе, 42. варахыѧ, 43. викентеи, 44. вукула, 45. власие, 46. василискъ, 47. виталїе, 48. венедиктъ, 49. варсуфїи, 50. васїанъ• 51. Гедеѡн, 52. галактиѡн, 53. генадеи, 54. герман, 55. герасим, 56. геронти, 57. геласїи, 58. гуреи, || 59. геѡргїи, 60. гервасїи, 61. гордїе, 62. григорїе• 63. досифеи, 64. дїѡнїсїе, 65. дорофеи. 66. дїоскоридъ, 67. долмат, 68. данилъ, 69. двдъ, 70. дїомидъ, 71. дамїан, 72. дїодоръ• 73. евфимеи, 74. евагреи, 75. ерофеи, 76. ефрем, 77. евлогїи, 78. еладеи, 79. епифанеи, 80. ермоген, 81. еустратеи, 82. елисеи, 83. ефросин, 84. емелїан, 85. евгенеи, 86. еразмъ, 87. евстафеи, 88. елферїе• 89. зинонъ, 90. закхеи, 91. зосима, 92. зилотъ, 93. зорававель, 94. захарїа, 95. зотикъ, 96. зиновеи• 97. їѡна, 98. їринархъ, 99. їѡна, 100. игнатїе, 101. їсаїа, 102. исакїе, 103. їѡиль, 104. їевъ, 105. ипатїи, 106. исихїи, 107. їеремїа, 108. измаил, 109. їлїя, 110. июда• 111. Кипрїан, 112. кирилъ, 113. касїан, 114. калистъ, 115. калинник, 116. конан, 117. корнилїе, 118. коментарїи, 119. козма, 120. киръ, 121. клеѡникъ, 122. кирикъ, 123. капитонъ, ||124. калистрат, 125. ксенефонтъ, 126. кондрат• 127. Лавренти, 128. ларїонъ, 129. лазарь, 130. ламехъ, 131. лавръ, 132. логин, 133. лукїанъ, 134. леѡнтїи, 135. левъ, 136. ларїе. 137. лампад, 138. лука, 139. ливерїи, 140. леѡнид• 141. манасїа, 142. мина, 143. малахїи, 144. моиси, 145. маврикїи, 146. маринъ, 147. меркуреи, 148. магистръ, 149. мелентии, 150. миронъ, 151. матфеи, 152. мамантъ, 153. мартирїе, 154. мардарїе, 155. мисаил, 156. маркел, 157. макареи, 158. маркїан, 159. михаил, 160. марко, 161. мокеи, 162. матои• 163. нилъ, 164. никонъ, 165. нифонтъ, 166. несторъ, 167. нектареи, 168. нафанаил, 169. неѡфит, 170. никодимъ, 171. никандръ, 172. никита, 173. николае, 174. нектареи, 175. наасонъ, 176. никифоръ, 177. никаноръ, 178. нонъ• 179. пахнотїе, 180. пасїи, 181. пинуфїи, 182. паладїи, ||183. пиминъ, 184. прохоръ, 185. пармена, 186. проклъ, 187. патермуфеи, 188. парфенеи, 189. пантелеимон, 190. паламонъ, 191. провъ, 192. протасеи, 193. пигасеи, 194. порфиреи, 195. платонъ, 196. прокопеи, 197. пахомїе, 198. петръ, 199. павелъ, 200. пиѡръ, 201. потапїе• 202. роман, 203. ромилъ, 204. рафаил, 205. рувим, 206. руфим, 207. руфъ, 208. риксъ, 209. родїѡн• 210. сисои, 211. саватїи, 212. серапїѡн, 213. сергїи, 214. сирахъ, 215. сава, 216. савин, 217. состен, 218. селевкъ, 219. сисинеи, 220. саторнил, 221. силуан, 222. созомон, 223. симеѡн, 224. самонъ, 225. симонъ, 226. софонеи, 227. спиридон, 228. силивестръ, 229. сосипатръ, 230. савелеи, 231. самсон• 232. тимофеи, 233. тимон, 234. титъ, 235. тарасеи, 236. трофимъ, 237. трифилїе, 238. тихикъ, 239. тихон, 240. тархъ, 241. терентеи, 242. трифонъ• 243. увеналеис 244. упатїи, 245. уалентъ, || 246. устинъ, 247. устїанъ, 248. улїанъ• 249. феѡфан, 250. феѡфил, 251. фаддеи, 252. феѡдосеи, 253. феѡдръ, 254. феѡктистъ, 255. ферапонтъ, 256. филагрїи, 257. филофеи, 258. флавїанъ, 259. филаретъ, 260. филогонъ, 261. ферминъ, 262. филонидъ, 263. фока, 264. филуменъ, 265. фотѣи, 266. филимон, 267. филиппъ, 268. фатїанъ, 269. фавстъ, 270. флорентеи, 271. феѡтим, 272. фома, 273. фалелѣи• 274. христофор, 275. харитон, 276. харлампїи, 277. харимъ, 278. хрисанфъ,