Космография 76 глав (по списку Сергия Шелонина)

Рукопись Сергия Шелонина, РНБ, Соловецкого м-ря собр., № 9/1468.

 

Тест

 

(л._1) От хроногра́фа. Глв҃а, В҃.

Дре́вняꙗ же ма́тиц істо́чник҇ о́т долу і҆стица́ше, е῎же е῎сть о҆киян рѣка̀. і҆ доброса́дное е҆демское напоꙗ́ше село̀, і҆ садо́вная обтица́ше коре́ния і҆ отрасли, і҆ цвѣ́тная мꙗ́гкая покваша́ше сте́блиа • отту́ду же на четы́ре ча́сти раздѣлꙗ́ющисꙗ • і҆ быва́ет ма́ти рѣкам вели́колитным, рѣ́ки же о῎ны нарица́хꙋся гла́сом сирским • і῎мꙗ е҆ди́ной фисон. сия̀ о҆бхо́дит вс̑ю зе́млю е҆вила́тскꙋ • вторѣ́й, гио́нъ • сия̀ обхо́дит вс̑ю зе́млю е҆фио῎пскую, і҆ е҆ги́петскую • рѣка же тре́тиа ти́гръ, сия̀ і҆дꙋ́щи прꙗ́мо а҆сири́о҆мъ • рѣка же четвертая е҆фра́тъ • не то́чию же таковы́я рѣкы̀ напоꙗ́хꙋ лицѐ земно́е • но і҆ вели́кая морꙗ̀ и҆ е҆зе́ра і҆ и҆сто́чники і῎х же сотворѝ бг҃ъ в тре́тїи дн҃ь, прохожа́хꙋ и҆ о҆кружа́хꙋ зе́млю и҆ напоя́хꙋ •

О҆ четы́рех вели́кихъ морꙗ́хъ •

Первое мо́ре вели́кое начина́етсꙗ от чл҃къ и҆му́щых пе́сия гл҃вы • і҆ предит е҆ги́пет, и҆ раздѣлꙗ́ет і҆нди́ю • і҆ про́стира́ется ко о҆стровом о҆киꙗ́на • и῎же и҆схо́дит из раа̀ • на то́м бо мѣ́сте і῎мать о҆киꙗн҇ о῎стровы в ширинах е҆го̀ • нарица́ет же ся сиѐ мо́ре е҆ги́петское чермное • занежѐ е῎сть персть о῎ного морꙗ чермна̀, сег҇ ра́ди і҆ вода̀ ви́дится чермна̀ • а҆ е҆стеством нѣ́сть чермна̀, н̑о подо́бна всѣм водамО҆ втором мѡ́ре •

Второ́е мо́ре е῎сть во а҆леѯандрїй і῎же простра́ется до сикили́й • и҆ сравня́ется с тре́тїймъ мо́рем і҆ смѣша́ется •

О҆ тре́тьем мо́ре • Сие῎ же тре́тие мо́ре простира́ется къ калаври́и, і҆ а҆лматїйским горам • і῎же і҆ а҆лама́нѣ нари́чются та́мо живꙋ́щїй • і҆ о҆браща́ꙗся мо́ре сиѐ вогнѣждается средѣ̀ гадирских гор • і҆ та́ко распростира́ꙗся смѣша́ется со о҆киꙗ́ном, і῎же и҆схо́дит и҆з рая̀ • славнѣиши б̑о сиѐ мо́ре прохо́дит посредѣ̀ их і҆ со́ль болшу́ю прие῎млетГадир бо мѣ́сто е῎сть і҆мену́емо о҆ вечерних ча́стѣх, нача́ло і҆мѣ́я плава́емаго мо́рѧ • || (л._1об.) [коз, і҆ндик҇, сл. в҃.] а҆ е́же да́лѣе е҆го̀ не пла́ваемо ни ким же • ꙗ῎ко мра́чно, і҆ те́мно, і҆ звѣрокорми́мо • О҆ четвертом мо́ре • Четвертое мо́ре і῎дет от сиракус҇ по сѣ́веру. і҆ обхо́дит а҆си́ю, і҆ а҆ла́нию. і҆ распростира́ется к полу̀ночномꙋ обходу. даж до визан҇тї́иския тѣсноты̀ • Пя́тое же мо́ре е҆вѯинопо́т . в не́ же ѿ четвертаго мо́рꙗ пропонди́дою вхо́дꙗт. по нему же ше́ствие к перским странамО҆ і҆ндосїй рецѣ̀ ра́йской, Глв҃а. ч҃ѳ •  Сквозѣ же т̑у зе́млю, рѣка̀ течет і҆ндо́сїи. і҆ во е҆ди́но вре́мя вс̑ю зе́млю т̑ꙋ покрыва́ет. в не́й берꙋт ка́мень і҆змара́гдъ, і҆ сап҇фир. корвамуколос҇. то̑й е῎сть гс҇днъ всѣм ка́менем. і῎же в ночѝ свѣ́тит, і҆ топа́зїй т̑о е῎сть гнѣздо̀ корва́му коло́са. то́й е῎сть топа́зїи жолтъ, а҆ ядро̀ в нем червлено̀, ꙗ῎ко у῎гль горит. і҆ то́й в нощѝ свѣ́тит • і҆ и́но мно́г҇ ка́мение драго́е, і҆ би́сери •  О҆ рѣках.

[Глв҃а, р҃.] Е҆ди́на б̑о рѣка̀ і҆схо́дит из е҆де́ма. и раздѣлꙗ́ется на, д҃. нача́ла, і῎мꙗ е҆ди́ной фисон҇. і῎же от ѡ҆мир, е҆фио῎пиа, і҆ у҆ рахман҇, гаа҆нгрис҇ нарица́емый. от е῎ллин҇ же, і҆ндос҇. обходꙗ вс̑ю зе́млю е҆вилатску. і҆ ма́лую е҆фио῎пию, і҆ вели́кую. і҆ страны̀ е҆вꙋле́н҇ския, е῎же е῎сть вну́треняꙗ і҆нды • 

О҆ то́и же рецѣ̀ фисо́нѣ, от патерика е҆ги́петскаг҇. от слова, Л҃Г г.

Га́нгиа же с̑и рѣка̀, е῎же у҆ нас҇ нарица́ется фисон҇. і῎же в писа́нїих лежит е҆ди́на от четы́рех речен҇ных в писа́нїих. в тои же рецѣ̀ е῎сть о҆дон҇тꙋран҇ животно вели́ко. о῎во бо ꙗ῎ко живы́и в водѣ̀, і҆ на́ сꙋсѣ. сло́на цѣ́ла по́жрети моги́й • Па́кы же от хроногра́фа. Глв҃а, р҃. Вели́кїй о҆киан҇ і῎же обхо́дит вс̑ю зе́млю • Втора́я гио῎нъ ю῎же е҆ги́птꙗне зовꙋт нил. течет сквозѣ̀ ма́лую е҆фио῎пию, і҆ сквозѣ̀ а҆нуви́тины. і҆ ак꙽сони́тины. напоя́а страны̀ фиваидскыя, і҆ е҆ги́петскиа. в то мо́ре влива́ется • Тре́тиа же рѣка̀ ти́гръ грꙗдꙋ́щи во страны̀ а҆сирїйскыа. і҆ препита́ет страны̀ восто́чныа. понырꙗ́ющы под землю і҆схо́дит от а҆рмен҇, межꙋ̀ карди́ею, і҆ арме́ны. і҆ и҆скипа́ет па́кы, і҆ пробива́ется а҆сирїискую землю • Четвертаа е҆ѳрат. та́ко же подходꙗ́щи под землю, і҆ и҆схо́дит от а҆рмет напоꙗ́ющы перскую зе́млю • ||

(л. _2) [Глв҃а, Д҃.] Ѿ кн҃ги гл҃емыꙗ крини́цы; По раѕмѣше́нїи у῎бо и҆ столпꙋ̀ рꙋше́нїи • призва́ша триѐ, сн҃ве но́еви. вс̑ꙗ роди́вшаꙗсꙗ от них. і҆ да́ша им написа́ниꙗ [кождо] стра́ну свою̀, і҆ и҆мꙗна̀ им. и҆же от о҆ц҃а приꙗ́ша. отку́дꙋ сꙋ́ть кождо их. и҆ кому́ждо своѐ колѣ́но и҆ ста́ростьство. мѣ́сто і҆ вѣ́тви и҆ страны̀. і҆ о῎строви и҆ рѣкѝ. кому́ждо чт̑о прилежи́т. наслѣ́дꙋетъ же первенец҇ сн҃ъ но́евъ си́м  от перси́ды и҆ вакторо́ном, да́же и҆ до и҆нди́а и҆ринокорꙋ́рою. к восто́ку прилежа́щим ха́мови ж от и҆ринокору́рою. да́же и҆ до гади́ра. прилежа́щым къ ю῎гꙋ а҆фе́тови же, от миди́а, да́же и҆ до гади́ра. прилежа́щим къ восто́ку  і҆ доста́вшемсꙗ странам си́мови. су́ть си персяне. ватриа́не. у҆рка́ни. и҆ вавило́нъ. кордꙋ́на. а҆сири́ꙗ. месопота́миꙗ. а҆рави́а. старѣйшїй е҆лумаи́съ. и҆нди́а. рави́а си́лнаꙗ. кулїй. сири́а. комагы́ни. и҆ финикїя вс̑ꙗ. и҆ рѣ́ка е҆фра́тъ  ха́мови же е҆гипетъ. е҆ѳио́пиꙗ. прилежа́щи ко и῎ндом. друга́ꙗ же е҆ѳио῎пиа и҆ѕ неꙗ́ же и҆схо́дит рѣка̀ е҆ѳио́пскаꙗ чермна, теку́щи на восто́къ фи́ва, и҆ ливїй прилежа́щи да́же и҆ до кирини́а. марма́риа. су́рти. ливи́ї друга̀я. и҆ миди́а. масури́а. маврита́ниа. проти́ву сꙋ́ща, гади́рѣ. су́щих же к восто́ку и҆мать. килики́ю. памѳили́ю. писиди́ю. миси́ю. ликао῎нию. ѳриги́ю. камали́ю. лики́ю. кари́ю. лиди́ю. миси́ю другꙋ́ю. троа῎ду. е҆о҆лиу῎дꙋ. вифини́ю. ста́рую ѳриги́ю. о῎стровы жѐ па́ки і῎мат. сардани́ю̀. кри́тъ. ки́пръ. і҆ рѣ́ку гео῎нъ, ѕово́мую ни́лъ  а҆ѳе́ту же. миди́а. а҆лва́ниꙗ҆. а҆рме́ниꙗ. ма́лая же и҆ вели́каꙗ. кап҇падоки́ꙗ. пеѳлаго́ниа. галати́а. ко́лхи. въспо́рий. мелоти́й. дерви. сарма́ти. тавриа῎на. || (л. _2об.) ски́ѳиꙗ. ѳракїи. македо́ниа. дал҇ма́тиа. моло́си. ѳеса́лиа. ло́кри. вио῎тиꙗ. е҆толи́ꙗ. а҆тики́ꙗ. а҆ха́йꙗ. пеле́ниꙗ. ꙗ῎же и҆ пелопони́съ нареч҇ся. арка́диꙗ. и҆ пироти́ꙗ. и҆лури́й. лꙋхнити́а. а҆дриа҆кїя. ꙋ неꙗ́ же е῎сть, а҆дриати́нскаꙗ̀ пꙋчи́на. о҆стровы же и҆мать. врета́нию. секели́ю. е҆ви́ю. родо́на. хио῎на. лезви́на. куѳира́на. заку́н꙽ѳа. кеѳалиния. и҆факи́ну. керкурꙋ. и҆ ча́сть вся́ческиꙗ страны̀. нарица́емую̀ і҆о҆пи́ю. и҆ рѣкꙋ̀ ти́гръ. сему̀ теку́щꙋ промежу̀ миди́ею и҆ вавило́ном • си́мъ бо у῎бо та́ко наслѣ́дова́вшим • О҆ киликїй, крин҇. Глв҃а. Г҃І. Ки́лик҇ сн҃ъ а҆гинодо́ров҇, доста́вшꙋю е҆му̀ страну̀ наречѐ, килики́ꙗ • О҆ финики́ї, там же. Ѳи́никъ же поим ти́ру, и҆ предѣ́лы еꙗ̀. и҆ наречѐ во своѐ и῎мꙗ, ѳиники́ꙗ • О҆ і҆кониї, крин҇. Глв҃а, І҃. Персѣй сн҃ъ ди́евъ воева̀ на ликао҆ни́їскую страну̀, и҆ побѣдив҇ ю̀ созда̀ град т̑у, и҆ наречѐ и῎мꙗ е҆му̀ і҆конїй, рекше о҆бразникъ. по своему̀ о῎бразу • О҆ а҆сириах • крин҇, Гл҇, Г҃. Г҃І. Сир а҆гинодо́ров҇ сн҃ъ доста́вшуюся е҆му̀ страну̀ наречѐ, сири́ею̀. от него́ же и҆ си́рꙗне нарече́ны бы́ша прежде бы́вшїи е҆вре́яне, от е҆ве́ра нарече́ни бы́ша, и҆ потом палести́нꙗне нарече́ни бы́ша. і҆ сири́ею вс̑ꙗ страна̀ т̑а нарече́на бы́сть, і῎же нн҃ѣ і҆ю҆де́я преи҆менова́ся і҆ю́дова ра́ди колѣ́на • е҆врее же нари́чются от е҆ве́ра, і҆ понеже гл҃аху е҆вре́йским ꙗ҆ѕы́ком. жидми же нарица́хꙋся [быт,] • і҆лѝ от е҆ги́птꙗныни е҆гда̀ і҆о҆сиѳа жидови́ном наѕва̀ • о҆ е҆вропи́й, крин҇. Г҃І. А҆гинодо́ровꙋ же дщер е҆вро́пию дв҃цꙋ краснꙋ̀ су́щꙋ [тва́рь] кри́тянин҇ иже црс҇твова на за́падѣ заблꙋждьшую поим, і҆ во ѳраки́ю во свою̀ страну̀ приведе, і҆ поят ю̀ себѣ̀ женꙋ̀. і҆ наречѐ страны̀ ты́я во́ і҆мя ея̀, е҆вро́пию • ||

(л. _3) Глв҃ы настоꙗ́щия кни́ги сея̀ гл҃емыя̀ козмогра́фїй;

[А҃] О҆ це́сарѣ крс҇тьꙗ́нском; Ι҆ о҆ чинѣх е҆го̀ •

[В҃] В꙽ ге́рманїй о҆ рѣках сла́вных. О҆ строш҇пꙋрском косте́ле, О҆ лео҆дꙋце́нской о҆бласти, О҆ мꙋрэ҆сен҇ском боꙗрстве, [О҆ валдец҇ком, И҆ о҆ полатынском боꙗрствах] Ι҆ о҆ пти́цах ча́плꙗх

[Г҃] Княжство виртенбеге́нское •

[Д҃] О҆ а҆лзацкий нижней, і҆ верхней землѝ, О҆ сꙋнто́гвиї. О҆ бризго́й, боꙗ́рства.

[Е҃] О҆ са́ской о҆ нижней землѣ̀, І҆ о҆ лавен҇бꙋрском, І҆ мехел҇бꙋрском, І҆ люнел҇бꙋрском княжствах

[Ѕ҃] Королевство вестерих на запад слн҃цꙋ, І цеѳали́я земля •

[З҃] О҆ а҆въстриа́цком гдрс҇твѣ. І҆ о҆ сал҇пꙋрском а῎рхие҆пс҇пъствѣ. І҆ корати́нском княжствѣ. І҆ о҆ княжствѣ брꙋншви́цком, А҆ман҇цфел҇дское боꙗрство •

[И҃] Чешское короле́въство •

[Ѳ҃] О҆ шле́нской землѣ̀. І О҆ мора́вской •

[І҃] О҆ сви́йском короле́вствѣ. І҆ гдрс҇твах к немꙋ̀ приле́гших. Фи́нская. Ло́пская. Грꙋ́нь землꙗ̀. Го́ты. Венди́я •

[А҃І] О҆ норвейском кнꙗ́жствѣ •

[В҃І] О҆ неме́цких странах

[Г҃І] О҆ гел҇ве́цкой, с̑ирѣч҇, о҆ шва́нцарской землѝ. І҆ ѡ҆ о҆крс҇тных гдрс҇твах кото́рые с ним зао҆дно̀ •

[Д҃І] Га́ские землѝ боꙗрство •

[Е҃І] Црс҇тво вечерних е῎ллин҇ і῎же в ри́мѣ. І҆ чесо̀ ра́ди і҆тали́я нарица́шеся ри́мская страна̀, і҆ живꙋ́щий в не́й латы́ни, нарече́ни бы́ша •

[Ѕ҃І] Сказа́ние о҆ латы́нех ка́ко отстꙋпи́ша от правосла́вных патриа῎рхъ • ||

(л. _3об.) [З҃І] Италиꙗ῎нское гдрс҇тво о҆блада́емо мно́гими гс҇дри. В нача́лѣ римское гдрс҇тво. Княжство сполета́н҇ское. А҆нконита́на о῎бласть па́пы римскаго. Княжство ѳлорен҇ское. Макатавиѕан҇ская о῎бласть венеци́йских держа́ва. Княжство верон҇ское. Викен҇тия о῎бласть. Пата́вия о῎бласть. Фрию́л҇ская о῎бласть. Бре́ское боꙗ́рство.

[И҃І] Во і҆тали́й же о҆со́бны самовладѣ́телные княжства. і҆ боярства. Е҆нꙋе῎нства кнꙗжство. Княжство пармен҇ское. Кнꙗжство ман҇тꙋан҇ское. Княжство романдиол҇ское. В тои ж глв҃ѣ і҆ о҆смом флорен҇ском собо́рѣ.

[Ѳ҃І] Гишпа́ния, шпа́нского королꙗ̀ держа́ва •

[К҃] Кастали́я ста́рая, і҆ но́вая, короле́въства •

[К҃А] Га́лецкое королевъство •

[К҃В] А҆ндалю́зия, короле́въство •

[К҃Г] Валенци́я, короле́въство •

[К҃Д] Каталони́я, кнꙗжство шпа́нского держа́ва •

[К҃Е] А҆раго́нское короле́въство. Гвипꙋ́ская о῎бласть. Легион҇ская о῎бласть. Медио҆ла́нское княжство. Пꙋлги́я о῎бласть. Да землꙗ̀ барго́рода. Калавари́я. Корси́ка о῎стров҇ шпа́нского. Сарди́ния о῎стровъ шпа́нского. Сикили́йское короле́въство во а҆фри́кѣ остров, шпа́нского держа́ва. Во а҆фри́ке о῎стров҇ кинари́я, шпа́нского. Пенон҇девелес҇ о῎стров҇. О῎стров҇ ст҃го ѳомы̀. О῎стров҇ кн҃же́й і҆мꙗнꙋ́ется. О῎стров҇ до́брого, і҆лѝ но́вого лѣ́та. О῎стров҇ кꙋ́ба. во америке шпа́нского, Шпанио῎ла о῎стров҇. во америке ж. І҆ндѣй восто́чной о῎стровы. Шпани́я но́вая. Виргини́я о῎бласть і҆ндѣ́йская но́ваго свѣ́та. О῎стров҇ маргари́та, с̑ирѣч҇, жемчю́жной, О῎стров҇ ст҃го і҆ван҇на сла́вится. А҆мери́ка, полу̀ден҇ная. і҆лѝ перва́на црс҇тво. ||

(л. 4) Пꙗ́тая часть свѣ́та, магелани́ка и҆мꙗнуе҆тсꙗ •

[К҃Ѕ] Предисло́вие францꙋ́ского гдрс҇тва

[К҃З] О҆ ѳран҇цꙋжском҇ гдрс҇твѣ • І҆ ѳран҇цужского гдрс҇тва короле́вства кнꙗ́жства страны̀ і҆ о῎бласти • Вритан҇ския о῎бласти верхнꙗя і҆ ни́жнꙗя • Бе́лскаꙗ о῎бласть • Лемови́цкаꙗ страна • А҆квитан҇ская полуденная страна̀ • А҆релате́нское короле́вство • Кнꙗжство заѳо́йское • Провицы́нскаꙗ о῎бласть •

Пикардия, и҆ кампа́ниꙗ о῎бласти • Боꙗрство беꙋлон҇гие. і҆лѝ боло́ниꙗ • Кнꙗжство, а҆ндегаве́н҇ское • Кнꙗжство берри • Кнꙗжство, битури́нское • Пиктавие҆нское, боꙗрство • Кнꙗ́жство, лотари́нское • Кнꙗжство, бургꙋ́дское •

[К҃И] Гал҇ли́ꙗ, с̑ирѣч҇, фран҇цу́жскаꙗ землꙗ̀ вс̑я • І҆ о҆ владѣ́телꙗх и҆лѝ о҆ нача́лных людех в се́й белги́ї •

[К҃Ѳ] Флꙗн҇дерское, боꙗрство •

[Л҃] Ѳлꙗ́ндрий восточнои страна̀ •

[Л҃А] Бара́барское, кнꙗ́жство •

[Л҃В] Гала́нское, боꙗрство •

[Л҃Г] Зелꙗн҇дское, боꙗрство •

[Л҃Д] Гел҇дри́їское, кнꙗжство з боꙗрством сꙋтѳа́нским • да ѕ господством, о҆вернисел҇ским

[Л҃Е] А҆рте́ское боярство • Да камера́ценское кнꙗжство •

[Л҃Ѕ] Ганнон҇ское, боярство • снакурце́нским, боꙗрством

[Л҃З] Намꙋрце́нское, боꙗрство •

[Л҃И] Люценбꙋрское, кнꙗ́жство • Да треви́рскаꙗ о῎бласть •

[Л҃Ѳ] Кнꙗжство лимбурское •

[М҃] Брытанские о῎стровы • т̑о е῎сть, а῎глинское • і҆ шкотское • гибе́рницкое, и҆лѝ і҆рлꙗ́нское гдрс҇тва • || (л. _4об.) с ни́ми же арка́дские о῎стровы, і҆ мно́гие предѣ́лы • брыта́нские сѣ о῎стровы •

[М҃А] Гиберниꙗ, і҆лѝ и҆рля́нское короле́вство •

[М҃В] Шкотцкое короле́вство, под властию а῎глинского королꙗ̀ •

[М҃Г] Камбра́я, і҆лѝ вал҇ли́я о῎бласть •

[М҃Д] Да́цкое королевство •

[М҃Е] В полꙋ́денной ю῎цкой о῎бласти дво́е кнꙗ́жства • Шлезви́цкое • Да гол҇шта́нское •

[М҃Ѕ] Голшта́нское кнꙗ́жство •

[М҃З] Фио῎ниꙗ о῎бласть, і҆ли о҆стров҇

[М҃И] Прꙋ́скаꙗ землꙗ̀ •

[М҃Ѳ] Нифлꙗ́нтскаꙗ, с̑ирѣч҇, ливон҇скаꙗ землꙗ̀ •

[Н҃] Моско́вское гс҇дрьство •

[Н҃А] Вели́кое кнꙗжство лито́вское •

[Н҃В] По́лское короле́вство •

[Н҃Г] Вен҇ге́рское, с̑ирѣч҇, ꙋ҆горское королев҇ство •

[Н҃Д] Седмѝградское гдрс҇тво •

[Н҃Е] Гре́ческое гдрс҇тво •

[Н҃Ѕ] Макидо́ниꙗ, э῎пир [вели́кая земля̀]. а҆ха́йя, гдрс҇тва. с ни́ми же, І҆ ал҇ба́ниꙗ •

[Н҃З] О҆со́бныꙗ о῎бласти гре́ческаго гдрс҇тва. [амморе́я]

[Н҃И] Канди́ꙗ • с̑ирѣ́ч҇ крит о῎стровъ • О῎стров, корфа • О῎стров҇, феа҆ци́я • О῎стровъ, ѯа́нте •

[Н҃Ѳ] Тꙋ́рское цесарство •

[Ѯ҃] Свт҃а́ꙗ землꙗ̀, палести́на •

[Ѯ҃҃А] А҆зи́ꙗ менша́ꙗ • нн҃е а҆нато́лиꙗ і҆мꙗну́е҆тсꙗ •

[Ѯ҃В] Кипрьскиї о҆стров҇, с ыны́ми о҆ко́лними о῎стровы • т̑о ес҇ сталиме́не • хиѡ̀ • митиле́не • негрепо́нте • цери́го • родиз • || 

(л. _5) [Ѯ҃Г] Е҆ги́петское црс҇тво •

[Ѯ҃Д] Перси́дское црс҇тво •

[Ѯ҃Е] Вавило́нское гдрс҇тво •

[Ѯ҃Ѕ] Тарта́риꙗ, с̑ирѣч҇, татарское гс҇дрьство •

[Ѯ҃З] Хи́нское цр҃ьство •

[Ѯ҃И] І҆нди́ꙗ восто́чнаꙗ •

[Ѯ҃Ѳ] І҆нди́ї восто́чнои о῎стровы о҆со́бные, кото́рые малю́ке і҆мꙗну́ются • Гило́ло, о῎стров • А҆мбо́нъ о῎стровКа́ндан҇

[О҃] Ѧ҆пони́ꙗ, или ꙗ́пан҇ о῎стров҇

[О҃А] Зелꙗн҇, і҆лѝ целон҇ о῎стровъ •

[О҃В] Гиспа́ниꙗ но́ваѧ •

[О҃Г] Виргини́я, и҆ ѳлори́да, і҆ндѣ́йские о῎бласти но́ваго свѣ́та •

[О҃Д] Кꙋ́ба, шпанио῎ла, ꙗ҆ма́йка • Свт҃го и҆ва́нна, маргари́та, о῎стровы •

[О҃Е] А҆мери́ка полꙋ̀де́ннаꙗ •

[О҃Ѕ] У῎зчи́на магелани́цкаѧ • ||

(л. _5об.) Чистый.

 

(л. 1)

[Заставка]

<Космография Ортелиуса>

КОзМОГРАѲИꙖ СИРЕч҇ ВСЕМИРНОЕ Ѡ῎ПИСАнїЕ

земель, во е҆ди́но пребыва́ние, И҆ наѕнаменова́ние степе́нем ѡ҆ крꙋгах нбс҇ных.

[хрон҇. граѳ. глав҇. ч҃.] Землꙗ е῎сть посредѣ̀ о҆крꙋ́говъ нбс҇ных, ꙗ῎ко точка во о҆кружа́лном колесѣ̀, в ра́вном растоꙗ῎нїй, от нб҃сѝ до землѝ, со всѣх сторон҇ бж҃иїм повелѣ́нием соста́влено • дабы ра́вные вол҇гости ко у҆множе́нию дождем ис҇ себꙗ̀ и҆спꙋща́ла, и҆ мокроты̀ восприꙗ́ла • сего̀ ра́ди вс̑ѣ во́ды в себѣ̀ и҆ на себѣ̀ содержит, бж҃їим повелѣ́нием • понежѐ у῎бо і῎ и҆ны́е стихи́й меж нб҃ом и҆ земле́ю, е῎сть сї́й • вода̀, во́здꙋх, о῎гнь • лю́дем и҆ вс̑ꙗкому живо́тному прироже́нию, живо́т подаютъ • ка́къ нам, та́ко и҆ тѣ́мъ и῎же мни́тца бы́ти под на́ми • поне́же землꙗ̀ своея̀ ра́ди крꙋ́глости, нигд̑ѣ кни́зꙋ не ви́сит, то́чию̀ посредѝ нб҃сѝ в своем ра́вностоꙗ́нїй содержитсꙗ • а҆ и҆мѣ́етъ на себѣ̀ го́ры и҆ хо́лмы вели́кия • н̑о ничто же ея̀ кру́глости не и҆ѕмѣша́ет, то́чию в своем крꙋглови́дном сꙋществѣ̀ пребыва́етъ • ꙗ῎ко же ви́дим на пе́речном зерне, го́ры и҆ до́лы, н̑о ничто же е҆го̀ о҆крꙋ́гло||(л.1об)сти не вредит • премдрыꙗ люди, во о҆крꙋ́жных премдростѣх і҆скꙋ́сные, соверше́нно вы́писали • и҆ ѕе́млю розмѣ́рили • н̑о и҆ па́че же птоломѣ́й, а҆леѯа́ндрѣйския пꙋсты́е страны̀ • та́ко же і҆ живꙋ́щие, зна́менми о҆крꙋ́гов҇, па́ралилс҇, і҆ клима́нтос҇ • с̑ирѣч҇, лѣтора́слыми вѣ́твми ис҇пꙋща́ющимис҇, на разли́чные страны̀ и҆ столпы̀, звѣздоче́тными, і҆ и҆ны́ми мно́гими разли́чными і҆мꙗны̀, нарече́нными та́къ, чт̑о и҆ны́м всѣм показа́ли пꙋт, ко ꙋ҆добному раѕꙋмѣ́нию тѣх веще́й • н̑о е҆щѐ нн҃ѣ о҆брѣта́ютца і҆ны́е мдрецы̀, соверше́ннѣйши птоломѣ́я в тѣх ве́щех • а῎ще и҆ не в нау῎ках, кото́рые з дре́вних лѣт гото́вые и҆мѣ́ют, но во и҆скуше́ниꙗх • понеж послѣ птоломѣ́я не в да́вных лѣ́тех и҆ѕыска́ли, на нѣ́которых о҆стровѣх но́вых люде́й • кото́рые в прежних временах, невѣ́домы бы́ли дре́вним козмогра́ѳом

О҆рбис҇ торарꙋм, еже речено, вес҇ свѣт, и҆ землꙗ̀ •

В се́мъ о҆писа́нїй о҆казꙋ́етъ про ве́сь свѣ́тъ, и҆ про вес землꙗно́й крꙋг҇, и҆ про о҆киꙗ́нское болшо́е мо́ре, что̀ о҆бош҇ло о῎коло сего̀ землꙗно́го кру́га • а҆ и῎стари раздѣля́ли ѕе́млю в꙽ тр̑и ча́сти • а҆зи́я, е҆вропи́я, а҆фри́ка • а҆ о҆ а҆мерикї́й, подли́нно невѣ́далися • и҆ ка́къ а҆мери́ку нашлѝ, и҆ то̀ в нн҃ешнем вре́мяни положи́ли, к тѣ́мъ пе́рвым к трем частем, и҆ т̑о ста́ло, четы́ре части • а҆ пя́той ча́сти нача́ютца подполꙋ̀деныя мѣ́ста • Григорю́съ маркатер, не в да́вных временѣх, по́длиннѣе всѣх книгопи́сцов҇ пре́жних, пи́шет, про ве́сь свѣт • с̑ій григорюсъ хвалы̀ досто́йныи, ве́сь си́й вели́кій свѣт, на̀ тр̑и до́ли роздѣлил҇, ꙗ῎ко же впредѝ напи́сано бы́сть от дре́вних списа́телей, е῎же || (л. 2) от ста́рых кн҃гъ быте́йских взꙗ́ли • и҆ сию̀ вс̑ю тр̑и ча́сти е҆ди́ною нарица́етъ • а҆ а҆мери́ку, кото́рая не в да́вных лѣтех о҆брѣтена̀, вторꙋ́ю ча́сть • а҆ третюю ча́сть, террам у҆стра́лом, е῎же рече́тца, полꙋ̀дѐная страна̀ • и҆ землꙗ и῎же нарица́е҆тца меголани́ка • а҆ о҆ том пре́же сего̀ не вда́ли • и҆ о҆коло всего̀ земляно́го крꙋ́гꙋ неме́цких ми́лей, пꙗть ты́сяч҇ четы́реста • а҆ и҆тали́йских ми́лей, дватцат ты́сяч҇ шестьсот і҆ е҆дина • та́ко от дре́вних напи́сана бы́сть •

Плиниꙋ῎съ пи́шет в свое́й второ́й кн҃ге, про нра́вы члч҃еския • земля̀ сотворена̀ на житиѐ чл҃ком и҆ на потре́бу • и҆ нш҃и нра́вы сицев̑ы • горди́мся, и҆ о҆ мно́зѣ жела́ем • о҆ сла́вѣ, і҆ о҆ бога́тъствѣ • и҆ мно́жество кро́ви пролива́етца на́ми • і҆ о҆ том бо́лшее жела́ние нш҃е • е῎же о҆блада́ти бо́лшими держа́вами • и҆ во́и҆нства вели́кия воздвиза́емъ, и҆ крамолы̀ и҆ молвы̀ і҆ дрꙋ́жне держа́нїе, и҆ грани́чные мѣ́ста о҆сѣда́емъ • і҆ е҆гда жѐ разлꙋча́етца дш҃а тѣле́снаго сою́за, тогда̀ вся́кая пꙋсто́шная и҆ вма́лѣ явлꙗ́ющееся отлꙋча́етца от нас҇ • о҆ сем у῎бо подлинно плиниу῎съ в кн҃гах своих пи́шет

Сиѐ о҆писа́ние землѝ и҆ мо́рю и҆ странам • і҆ е҆ли́цы в ко́их странах нра́вы, и҆ коли́ко в ко́их странах е҆зер и҆ рѣ́къ, и҆ чт̑о в ко́емъ гдрс҇твѣ каких у҆го́дей, и҆ѕ дре́вних па́мятных кн҃гъ вы́писано си́це, дре́вними му́дрыми списа́тели •

Е҆врѡпи́а •

[А҃] Е҆вропи́а от чево̀ и҆знача́ла нарица́ется, о҆ сем ни кото́рой ѳилосоѳ не писал • н̑о о҆то всѣх и҆мену́ема от дре́вних списа́телей, [криниц҇, гл҃ва, г҃і.] тири́я • и҆ потом по мно́||(л.2об.)гих лѣ́тех о҆писꙋ́ет си́це, [] от дв̑ꙋ ́дочере́й королꙗ̀ а҆гено́ра • е҆ди́ной было и҆мя е҆вропи́я • и҆ по слꙋ́чаю нѣ́коему ю҆питер сла́вный, и҆з мѣ́ста и҆спини́ка • ꙋ҆вез еѣ̀ та́йно о҆то отц҃а на вола̀ всад̑ꙗ, и҆ посадил во о῎стровѣ кретам • а҆ пишет о҆ том велему́дрый плиниꙋ῎съ, ꙗ῎ко сия̀ е҆вропи́я велмѝ и҆ѕобилна вся́кими плод̑ы, и҆ мно́голю́дными гдрс҇твы • и҆ пребыва́ние в то́й ча́сти лю́дем и҆ скотом ѕдра́во и҆ ве́село • а҆ по отмѣре́нию сту́пней, а҆зи́я поотдалас҇ к сѣ́верꙋ, и҆ к за́падꙋ, і҆ о҆бошло̀ о҆коло о҆кия́нское мо́ре от сѣ́вера • а҆ к за́падꙋ сре́днее мо́ре • і҆ тѣм сре́дним мо́рем отдѣли́лас҇, и҆ рѣко́ю доном, е῎же вни́де в пон҇ти́йское мо́ре • и҆ рѣко́ю и῎стъмою, кото́рая в пон҇ти́йское же мо́ре вошла̀, сею̀ ѯи́верꙋ раѕдѣле́ние • и҆ в се́й европи́й вели́кие гдрс҇тва, кото́рые преж сего всѣм свѣтом владѣ́ли, ри́мское, и҆ макидо́нское •

И҆ в се́й сла́вной, и҆ мно́голюби́телной от всѣх, мног҇ѡплодной е҆вропи́й, вели́кое нача́лное ри́мское цр҃ьство • и҆ двадесят о҆смъ короле́въствъ вели́ких • а҆ мно́жае вс̑ѣх хрс҇тиꙗ́нская вѣра • н̑о раздѣля́е҆ма ма́лыми вещмѝ, а҆ бг҃а в тро́йцы еди́наго сла́вꙗтъ • и҆ сн҃а бж҃ия, от прс҇нодѣ́вы мари́я рожде́на • е҆диносу́щна отц҃ꙋ • и҆ дх҃а ст҃го, от ѿц҃а е҆ди́ного і҆сходꙗ́ща, и҆ на сн҃ѣ почива́юща нераздѣ́лно, ꙗ῎ко е҆диносꙋщна •

Сия̀ у῎бо е҆вропи́я, па́че всѣх хвалам досто́йна • ꙗ῎ко о҆бита́ющиі в не́й народ, и῎стиный пꙋ́ть пра́вый изи҆ска́ли, и҆ от тм̑ы к свѣ́тꙋ бг҃оразумия пришедше • и҆ пребыва́ние в не́й, вс̑е. || (л. 3) здра́во и҆ ве́село ѕѣло̀ па́че и҆ных часте́й • вс̑якими и҆ѕоо҆би́лий цвѣтꙋ́ща • и҆ виногра́дов҇, без числа̀ и҆му́ща • и҆ вели́цыи гра́ды, и҆ мѣ́ста ꙋ҆краше́ныя и҆му́ща в себѣ̀ зѣло̀ • и҆ пребыва́ющий ꙋ῎бо в не́й лю́дие • а῎ще тѣ́лом и҆ невели́цы ѕѣло̀, н̑о хра́бростию, и҆ мꙋ́дростию, и҆ свѣ́тлостию пло́ти, па́че мно́гих и҆ных стран҇ • и҆ почтѝ кн҃гꙋ глаго́лемꙋю а҆леѯандри́ю • тогда̀ у҆вѣ́си хра́брость люде́й сих • ꙗ῎ко со а҆леѯа́ндром вселе́ннꙋю прошедша, и҆ вс̑ю покори́вша под держа́вꙋ гс҇дрꙗ свое҆го • а҆ ри́мская у῎бо сла́ва, и҆ хра́брость всѣм, и҆ вн̑ѣ слы́шима • в стробо́не кн҃ге пишет о҆ том ꙗ῎внѣ • і҆ и҆ны́е мно́зи дре́вний ѳилосо́фи, о҆ слове́нском наро́дѣ, і҆ о҆ хра́бром о҆ ри́мском • доста́точно пи́шꙋт • ѳолтера́нꙋс҇ • сабастиян҇, мунстерꙋс҇, домникус҇, нитер • григорю́съ • ри́за • и҆мерꙋ́съ • а҆ потом доста́точьнѣе о҆ сем о҆пису́етъ, пиꙋ῎съ • христоѳорꙋ́съ • а҆нколамꙋс҇, цѣ́ла в тѣх кн҃гах о҆ е҆вропи́й, и҆ о҆ жи́телех ча́сти тоѣ̀, по́длинно пи́шꙋт • а҆ росписа́ли і҆ розмѣ́тили мѣ́стами • е҆ребину́съ • сте́лла • ю҆ганиꙋ῎съ • арбацыꙋ῎съ • і҆ григорю́съ • мейсерꙋс҇, вилъи҆меꙋ῎съ • гратаролꙋс҇ • и҆ розмѣ́рив҇ мѣ́ста во о҆писа́ний положи́ли •

О҆ а҆зи́й •

[В҃] А҆зи́я отдѣлилас҇ от е҆вропі́й рѣко́ю до́ном, и҆ меж их протекла̀ • и҆ сме́жна со а҆фри́кою, ꙋ сѣ́вернаго мо́ря • і҆дѣ же течет рѣка̀ и῎стма [до́нъ], к сере́днему мо́рю • и҆ к не́и ж прилег҇ вели́кий крꙋг҇ о҆киꙗ́нского мо́ря • и҆ т̑ꙋ а҆зи́ю дре́вній ѳилосо́фи, роздѣли́ли во мно́гия ча́сти • а҆ нн҃ѣ роѕдѣлена̀ въ пꙗт часте́й • а҆ кото́рыми гс҇дри о҆блада́е҆ма, и҆ о҆ том нам показа́лас҇ і῎сти||(л.3об.)нна, чт̑о от тѣх гс҇дрей. а҆зи́а о҆блада́ема  первая ча́сть сь е҆вропи́ею в кругꙋ̀, под держа́вою вели́кого гс҇дрѧ цр҃ѧ и῎ вели́кого кн҃зꙗ а҆леѯѣя миха́йловича всеа῎ рꙋсиѝ • нарица́ется и҆мя на́ми ледено́е мо́ре, рѣка̀ об, кита́йского о῎зера • и҆ вниз до хвали́мского мо́ря [ниж. сх. с҃н] и῎стма [до́нъ] рѣка̀, кото́рая па́ла промеж хвали́мского мо́ря, и҆ промеж мо́ря понти́йского [че́рное мо́ре] а҆ втора́я часть, [под азовом городом ниж. глв҃а. ѯ҃ѕ. ч҃з.] китаи́я, под тата́рским цр҃ем • [глв҃а. ѯ҃з.] а҆ конец землѝ е҆го̀, от полдн҃ь, и҆ до хвали́мскаго мо́ря • рѣка̀ а҆и҆серта́съ, и҆ го́ры и҆маꙋ῎съ, от восто́ку и҆ сѣ́вера, і҆ о҆киꙗ́нское мо́ре • а҆ от за́падꙋ, в держа́вѣ вели́кого гс҇дрꙗ цр҃ѧ и҆ вели́кого кн҃зѧ а҆леѯѣ́я миха́йловича всеа῎ русиї, е҆го̀ вели́кого гс҇дртва а҆ третя́ѧ ча́сть а҆зи́й • прилегла̀ к рꙋбежем сотоманис҇, и҆ к землѝ тѣм мѣстам, промеж мо́ря понти́йскаго, и҆ мо́рꙗ е҆ге́йскаг • а҆ нн҃ѣ наѕыва́ют а҆ргипелыгꙋ́съ • а҆ра́пское, и҆ перитское морꙗ̀ • и҆ рѣка̀, ти́гръ, і҆ и῎стма • кото́рая промеж хвалимского мо́рꙗ, и҆ пон҇тїйскаго а҆ четвертая часть • [выш҇. глв҃а. ѯ҃д.] црс҇тво пер҇си́дское, чт̑о нн҃ѣча обладал со а҆пѳес҇ о҆томанис҇ • и҆ назвалъсꙗ кизылба́шми • болшо́е гдрс҇тво ката́нское, зачина́етца от сѣ́веры • и҆ пошло̀ к ѕа́падꙋ, недалечѐ от рѣкѝ и҆ндꙋм от полдн҃ь • и҆ чт̑о нн҃ѣ нарица́етца и҆нди́йское мо́ре а҆ в пя́той части в кругꙋ̀, чт̑о о҆ста́лос҇ за четвертою • а҆ преж сего̀ позавладѣ́ли тѣ́ми землꙗ́ми і҆тия́нские лю́ди • і҆ и҆ны́ми мѣ́сты мно́гими страна́ми вели́кими, кото́рые под держа́вою и҆ владѣ́ньем вели́каго ката́йского, и҆ с осо́бными их гдрс҇твы • и҆ да́ни дают е҆му̀ мно́гие • і҆ доста́точно необходи́мо напи́сано • а҆ чт̑о от а҆||(л.4)ра́пского мо́рꙗ до землѝ дѣла́мбо, та́ко называ́ема б̑ѣ • ꙋ҆видиш҇ еѣ̀ в писа́ній въ, л҃аи, и҆ л҃ви . степе́ни вдол к си́верꙋ • и҆ т̑о ма́ло не вс̑е под и҆шпа́нским короле́въством, не в да́вных лѣтех о҆бладал и҆шпа́нской сию̀ • а҆зи́ю • о҆писал҇ стра́мбо, шестмѝ кн҃гами • птоломѣ́юсъ, та́ко же о҆писал҇, в трех кн҃гах • и҆ розве́лъ со́рокъ розных мѣстъ, кото́рые пре́жде сего̀ бывали о҆собные держа́вы, и҆ гдрс҇тва •

     О҆ а҆фри́кѣ •

[Г҃] А҆фри́кꙋ в дре́вних лѣ́тех во мно́гия ча́сти дѣли́ли • а҆ в нн҃ѣшнем вѣ́це ѳилосо́фи роздѣля́ютъ в четы́ре ча́сти первая ча́сть, барба́рия втора́я ча́сть, нꙋми́я третяѧ ча́сть, либи́я четвертая ча́сть, черная земля̀ барбари сꙋ́ю землю̀ нарица́ютъ во а҆ѳри́кѣ, лꙋ́тчею земле́ю • е῎же в не́й • [ниж. глв҃а,] а҆тланское мо́ре • и҆ сре́днее мо́ре • и҆ а҆тла́нские го́ры • и҆ короле́вства, барха. и҆ о҆бошло̀ вс̑ю е҆гипетцкꙋю зе́млю втора́я ча́сть, ꙗ῎же сме́жна со бра́биею • и҆ грани́цами сходи́телно от восто́кꙋ, тантила́ѳра короле́въства • и҆ а҆тла́нским мо́рем, і҆ атла́нские го́ры прошлѝ грани́цы, от си́вера к восто́кꙋ и҆ прошло̀ до́ града и҆лоо҆кат • от еги́пта до о҆локат ст̑о мил неме́цких а҆ от полꙋ̀ден҇ [третяꙗ ча́сть, пꙋста́я, либи́я.], третяѧ ча́сть нарица́етца, по а҆ра́пскїй, сарра • е῎же рече́тца пꙋста̀ • и҆ пошла̀ от рѣкѝ ну́бы к восто́ку • и҆ оттꙋ́ды к отла́нскому мо́рю, проти́въ за́падꙋ к ну́миі҆ к꙽ си́верꙋ а҆ с полде́нъ зачина́етца четвертая часть че́рная землꙗ̀, а҆ра́плꙗне • || (л. 4 об.) а῎ по латы́ни речетца, нигри́тарꙋ те́ра, е῎же рече́тца черная землꙗ̀ • а҆ потомꙋ̀ наѕыва́ютъ черною земле́ю, чт̑о в не́й лю́ди черны̀ • да и҆ дл̑ꙗ рѣкѝ ни́хра, чт̑о прошла̀ чрез т̑ꙋ зе́млю • и҆ та землꙗ̀ грани́цами сошлас҇, от сѣ́вера, либи́ею • а҆ с полдн҃ъ, болшое е҆ѳио῎пское мо́ре • а҆ от за́пада, землꙗ̀ хвала́те • а҆ от восто́ку, хвалимское короле́въство • и҆ мо́чно разумѣ́ти по томꙋ̀ о҆писан҇ю чт̑о вс̑я а҆ѳри́ка серед мо́рꙗ сре́дняго • и҆ мо́рꙗ а҆тла́нского, і҆ е҆ѳио῎пскаго • и҆ рѣка̀ ни́лъ о҆бошлѝ вкрꙋг҇ • а҆ е҆ги́пет, і҆ е҆ѳио῎пия напи́саны ко а҆зи́ѣ • птоломеюсъ пи́шет • мо́ре среднее, и҆ болшо́е о҆киꙗ́нское мо́ре • о҆бошло̀ о῎коло а҆ѳрики́й • и҆ по розмѣ́рениям, т̑о разверста́ли • полови́на о῎строва кото́рая промеж средняго мо́рꙗ, и҆ а҆ра́пскаго • и҆ прошло̀ к ази́й к полднꙗм • а҆ от дре́вних люде́й до сих времен҇ невѣ́домо бы́ло • от рожества̀ гс҇да нш҃его і҆сс҇а хрс҇та, ҂ау҃чзм • годꙋ̀ • а҆ пре́жде наѕы́вана от дега́ма по латы́ни, пронорториям бонаспе • т̑о е῎сть, блг҃оначая́ние • о҆брѣтен҇на кора́бленым ходом, и҆дꙋчѝ ми́мо а҆фрикий • и҆ до́йде до калие́нтъ а҆перских • и҆ а҆ра́пским ꙗ῎ѕыком нарица́етца, цансыбер, в первой же части • промаеториа́мъ бонаспе, то е῎сть блг҃оначаꙗ́нная земля̀ • и҆ в то́й землѣ̀ живꙋт черныя лю́ди • а мнитца нам чт̑о т̑ѣ люди черны, от безмѣрныя теплоты̀ слн҃чныѧ • а҆ по смотре́нию о҆писа́ния в тѣх мѣстех солнъца̀, и҆ до магилонского зу́нта, и҆ го́ры ве́лию си́лꙋ и҆мѣ́ютъ, и҆ си́лны е҆го̀ от него па́ры • а҆ в ыных мѣ́стꙗх, гд̑ѣ солн҃ца не и҆мѣ́ют таковы̀ вели́кие си́лы • не та́ко пари́тъ ꙗ῎ко же там, и҆ в тѣх мѣ́стех || (л. 5) нѣт черных людей, лю́ди белова́ты • н̑о и҆ само е҆стес҇тво̀ ка́жет • и҆шпа́ния, і҆ и҆талиꙗ́нские лю́ди родꙗтца бли́ско от тѣх мѣ́стъ, бл҃гоначалныя землѝ • и҆ т̑ѣ ви́дом бл҃гоо҆бра́ѕны • а҆ мни́тца нам, ꙗ῎ко т̑ѣ страны̀ к си́веру поотдалис҇ • и҆ тꙋт теплоты̀ со́лнечныя не так҇ и҆схо́дꙗтъ • а҆ кото́рые живꙋ́тъ в мѣ́сте цеи҆лан҇, и҆ в малабор, т̑о вс̑ѣ черныя люди • потомꙋ ꙗ῎ко под вели́ким жа́ром пребыва́ютъ • и҆ безчисленыя па́ры и҆сходꙗтъ, и҆ потому̀ плоть их чернитца • а҆ во всей а҆мери́кѣ о҆прич҇ тѣх мѣстъ черных людей нѣт, н̑о то́кмо во е҆ди́ном мѣ́сте, е҆же нарица́тца кваре́ка, та́цы ж сꙋ́ть, н̑о не вс̑ѣ • а҆ отчего̀ такова̀ пло́ть их, о҆ том доста́точно невѣ́домо от слнч҃наго ли горѣ́ния, и҆лѝ прироже́нием тацѝ сꙋ́ть • и҆ м̑ы о҆ста́вив҇ на предлежащее возврати́мся • сию̀ землю̀ нарица́ли гре́чане, либи́я • а҆ по латы́ни, а҆ѳри́ка • дл̑ꙗ того̀, чт̑о в то́й землѣ̀ тепло́тно всегда̀, никоторых стꙋде́ных времен҇ там не вѣ́даютъ • а҆ ꙋ҆вѣря́емся е҆ꙋ҆со́повым писа́нием • ꙗ῎ко т̑ѣ лю́ди а҆враа́мовы наслѣдники, а҆ ю҆ча́съниеун҇, пи́шет о҆ том • а҆ дре́вние паса́тели • про сию̀ зе́млю̀ о҆писа́ли про кора́бленыя ходы̀, а҆ѳри́ка • и҆ ꙗ҆риꙗ́нꙋм пи́шет • і῎ и҆ны́е мно́зи • а҆ и҆мꙗна̀ тѣм кн҃гопи́сцом • ꙗмболꙋс҇ • тео҆дорꙋ́съ • сикꙋлꙋ́съ, потому̀ в но́вѣ о҆писꙋ́ютъ о҆ се́мъ • а҆лꙋйѕиꙋ῎съ • кадемостꙋ́съ • и҆фаскꙋ́съ • дегамаꙋ῎съ • ѳранцыскꙋ́съ • а҆вал҇ресъ • кото́рые приходи́ли кораблꙗ́ми въ е҆ѳио῎пию • а҆ доста́точнее сих о҆пи́шетъ, ю҆ганꙋ́съ про рекꙋ ни́лъ •

О҆ а҆мери́кѣ, е҆же нари́четца нѡ́вой свѣт

[Д҃] Сия̀ полови́на кру́гꙋ кото́рая нарица́етъца • а҆ме||(л. 5об.)ри́ка, и҆лѝ но́вой свѣт, така́я вели́каꙗ ширина̀ • от ста́рых люде́й нео҆пи́сана до лѣ́та, ҂ау҃чв г • пе́рвое от христофо́ра колꙋмба ченъвеси обꙗ҆вилос҇ • и҆ лю́ди ево ꙋдивле́ний бы́ша, ꙗ῎ко толи́ко лѣт недовѣ́дома бысть • и҆ невѣ́риемъ о҆держи́ми бы́ша • каковы̀ лю́ди бы́ша пре́жде нас҇, и҆ ѕѣло̀ и҆ска́телны, ѡ҆ о҆писа́тел҇ствѣ земел • и҆ о҆бо вс̑ꙗких недовѣ́домых вещах • і῎ мно́го обо вс̑я́ких ве́щех со у҆сердиемъ и҆спытова́хꙋ • и҆ о҆ сем н̑о и҆ па́че е῎же б̑ы ка́къ бога́тъство примно́жит и҆ в ѕо́лотѣ и҆ в серебрѣ̀, надо́лзѣ о҆ том пеку́щеся, а҆ того̀ до тѣх мѣ́стъ в землꙗном кругꙋ̀ не о҆писа́ли • а҆ и҆ны́е мнꙗтъ си́це. чт̑о а҆мери́ка наречетсꙗ, а҆нтла́нтꙋсъ, от кн҃ги писца плато́на, в кру́гꙋ напи́сано е῎сть • и҆ маринеꙋ῎съ сикулꙋ́съ, в свое́мъ и҆шпа́нъском кронни́кѣ пи́шет • чт̑о в то́й землѣ̀ нашлѝ в ѕолотом го́родѣ, гд̑ѣ зо́лото и῎мали, ста́рых дн҃гъ четверть ꙗ҆фи́мка • и҆ на том ꙗѳи́мкѣ была̀ печат • цр҃ꙗ а῎вгꙋста • и҆ на послꙋ́шество пра́вды т̑ꙋ де́нгꙋ посла́ли к па́пѣ, дохтꙋр ю҆га́връ кон҇сти́нского арцыби́скупа • а҆ и҆ны́е мня́тъ, ꙗ῎ко сени́г҇къ, сея̀ землѝ мно́гими мꙋдростьмѝ и҆ѕоо҆брѣ́те • и҆ пи́шетъ та́ко • ꙗ῎ко в послѣ́дние времена̀ • мо́ре о҆киꙗ́нꙋс҇ • мно́гие землѝ и҆с под себѐ о҆ка́жет, и҆ вели́чество земляно́го кру́га вели́ко будет • но́вой свѣт обꙗви́тца, и҆ не бу́дет и҆звѣстен҇ коне́цъ землѝ • в сибил҇ кн҃ге пи́шет, нават хрс҇тꙋ̀ • в лѣ́то от сотворе́ния ми́рꙋ, ҂еф҃е г • ꙋ҆ болшо́го мо́рꙗ нашлѝ четвероу҆го́ленъ камен҇, при держа́вѣ протꙋга́лсково королꙗ̀ и҆манꙋве́лꙗ • і῎ на том ка́мени вы́рѣзаны̀ бы́ли слова̀ строка́ми • а҆ напи́сано на них прорече́ния • что̀ мно́гие коры́сти на || (л. 6) восто́цѣ, и҆ на за́паде бу́дꙋт • казны̀ ꙋ҆ви́дꙗт • и҆ т̑о бу́дет вели́кое  чю́дное дѣ́ло • и҆ ста́нꙋт меж собо́ю торго́вые лю́ди вс̑ꙗ́кими това́ры мѣнꙗ́ти • и҆ не в да́вных т̑о лѣ́тех напи́сано, а҆ в сибилий о҆ том не пи́сано, н̑о затѣ́ꙗно • и҆ о҆ том невѣ́давый поча́я в пра́вды, и҆ мы́слили написа́ти в печа́тные кн҃ги • і҆ о҆ том писал гра́моты и῎з риму цѣсар отла́нъднꙋс҇, что̀ о҆ то́й непра́вде довѣ́дался и҆с каспаѳереисъ о҆писа́ния, и҆с кото́рого писа́ния и҆ вс̑ѣ м̑ы по́сле того̀ довѣ́далис҇ • чт̑о ка́къ здѣ́лалос҇ і҆шпа́нским чл҃ком а҆рменикон҇дравым • у҆мы́слꙗ ка́мен҇ вы́рѣзати, и҆ тот ка́мень повелѣ̀ в зе́млю вкопати та́йно • и҆ потом в до́лгое вре́мя тот лжи́вый ка́мен҇ • па́шенной чл҃къ нашол҇ в землѣ̀, и҆ на нем напи́саны слова̀, и҆ пришед возвѣстил лю́дем • и҆ вс̑и лю́дие на позор таковы́й сшедшеся у҆диви́лися о҆ сем, и҆ ча́ютъ т̑о и҆стинною потомꙋ̀ разсꙋждаются нра́вы немдрых чл҃къ, ꙗ῎ко за и῎стиннꙋ мнят, а῎ще чт̑о и҆ ло́жно ꙗ҆вится ма́лою хи́тростью ꙋ҆стро́ено • сиѐ смѣ́хꙋ дѣ́ло досто́йно •

Сия̀ а҆мери́ка кора́бленными ше́ствий о҆брѣте́на • н̑о то́кмо ко е҆ди́ному мѣ́стꙋ не быва́ли, кото́рое поддалос҇ к сѣ́верꙋ • и҆ то̀ ещѐ ни от кого̀ неи҆звѣ́дано, и҆ прошло̀ рꙋбежа́ми к полднꙗм, тѣ́ми о҆бычьѝ ꙗ῎ко о῎стров҇, и҆ отлилос҇ от а҆мери́ки невели́кою рѣко́ю • а҆ о҆дна̀ полови́на кото́рая прѡшла̀ к сѣ́верꙋ, и҆ в том крꙋгꙋ̀ землѝ, но́ваꙗ и҆шпани́я • зеле́ная землꙗ̀, но́вая землꙗ̀ • а҆ та чт̑о пришла̀ к полднꙗм, от и҆шпа́нских людей т̑о мѣ́сто называ́етца, крѣ́пкая землꙗ̀ • держит в свое́мъ крꙋгꙋ̀ земел҇ • порꙋфиꙗм, и҆ брилизаꙗ́мъ • и҆ про кото́рые зе́мли, і῎ и҆ны́я || (л. 6об.) ꙋ҆годя мо́чно дочести́ся хт̑о хо́щет вѣ́дати землꙗно́е отмѣре́ние • и҆злѣвинꙋ́мъ • а҆полинꙋ́мъ • петрꙋ́мъ • мертирꙋ́мъ • маѯими́лъ • е҆нꙋ́мъ • тпронзиѳали́мъ • кото́рые по латы́не про то пи́шꙋт • і῎ о҆ то́мъ мо́чно досмотритца, і῎ и҆з ыных мно́гих кн҃гъ про а҆мери́кꙋ • а҆ бо́лшее о҆писа́ние про неѣ̀, и҆шпа́нским ꙗ҆зы́комъ пи́шет • а҆ сто́лпъ болша́ѧ до́лꙗ приведена̀, по и҆талиꙗ́нски •

</Космография Ортелиуса>

 

 

(л. 112)

А҆лга́брия о῎бласть • А҆ра́пским ꙗ҆ѕы́ком имяну́ется • с̑ирѣч҇, по́ле ѕолото́е, сча́стливое • в то́й о῎бласти нача́лной го́род, балсам • отто́лѣ и῎дет всꙗ́кое кра́сное питьѐ, во о҆крс҇тные страны̀ •

 

(л. 223)

И҆нди́ѧ восто́чнаѧ. Глв҃а, ѯ҃и.

Во а҆зи́й и҆нди́я вели́кое и҆ѕрꙗ́дное цс҇ртво. і῎мя́ и҆мѣ́ет по рекѣ̀ и́ндѣ • птоломѣ́й роздѣлꙗ́ет на́, в҃. ча́сти, е῎же е῎сть. переднюю, і҆ за́днюю. за гангис҇рѣко́ю, т̑у и҆нди́ю наѕыва́ют, гави́ла. и҆лѝ ка́къ і҆ны́е пи́шꙋт, гавилат, и҆лѝ э҆вилат. в писа́ниях ст҃ых мнят бы́ти. і҆ны́е сири́ею наѕыва́ют. мацин҇, и҆лѝ макгин҇, называ́ют, ка́къ ꙋ ма́рия в писа́ний чтем. а҆ и҆ны́е манкгѝ, і҆лѝ ли́ною называ́ют, меркато́ровꙋ писа́нию послѣ́дствꙋют • тꙋрки, і҆ а҆ра́пи. гагвистан҇ называ́ют, ка́къ и҆ван҇ борриꙋс҇ о҆ том пи́шет • гдрс҇тво т̑о вели́кого простра́нства, і҆ всѣм от бг҃а обдарено̀ • простран҇ство того̀ и҆ндѣ́йского гс҇дртва. помпониꙋс҇ пи́шет, ѯ҃. дн҃иі і҆ но́щи хо́дꙋ. грани́ца и҆лѝ рꙋбеж того̀ гдрс҇тва страбон҇ пи́шет, от за́падꙋ рѣка̀ и῎нда. т̑а рѣка̀ перси́ю от и҆нди́й роздѣлꙗ́ет. от полꙋночи гора̀ тау῎ры і҆мꙗну́емы. от восто́кꙋ, о҆киꙗн҇ восто́чной. от полꙋ̀дн̑ꙗ, мо́ре и҆нди́йское о҆крꙋжа́ет • впра́вде землꙗ̀ т̑а и҆мѣет поднбс҃ем вели́кое простра́нство, ка́къ долгото́ю, та́ко і҆ ширино́ю о҆крꙋ́гом бли́ско, н҃г х. кгра́дов҇ полꙋ̀денных. а҆ за́падных, р҃ѕ. а҆ восто́чных, рн҃ѳ. кгра́дов҇. а҆ ширины̀ простран҇ство, [ниж. глв҃а, ѯ҃ѳ. о҃а. о҃д. о҃е. о҃з.] от э҆квато́рꙋ нбс҇наго зна́мения. до, м҃д х. кгра́дов҇ борел҇а҆ских. до, ѕ҃ и. клима́ты протꙗга́етсꙗ • гдрс҇тво ѕѣло̀ здра́во. зла́та і҆ серебра̀ вели́кое мно́жество, в ыных мѣ́стех во́здꙋх тꙗжел҇ перемѣ́нен҇, против҇ э҆квато́ра в т̑ꙋ странꙋ̀. а҆ и῎ндѣ добрѣ̀ здра́во. к полꙋ̀||(л. 223об.)ночной странѣ̀ пристꙋдена̀, вездѣ̀ землꙗ̀ па́хатная • нбс҇ною добро́тою и҆ всꙗ́ким землепло́дием, і҆ных гдрс҇твъ во всем превосхо́дит • е῎сть и῎нде і҆ пꙋсты́е мѣ́ста • а҆ гд̑ѣ па́шꙋт, о҆днѣм го́дом всꙗ́кие сѣ́мена два́жды родꙗ́тся. зима̀ невели́ка быва́ет • во мно́гих мѣ́стех хлѣб не роди́тся. сѣ́мен҇ всꙗ́ких і҆ о҆воще́й всꙗ́ких роди́тся мно́жество. ꙗчмен҇, пшена̀ сорочи́нского, па́че всего̀ и҆ѕоо҆би́лно роди́тся. о҆воще́й садо́вых вели́кое мно́жество. перец҇, ла́дан҇, ми́ро, гвозди́ка. и҆нбир. в полꙋ̀денных странах кори́цы. а҆рама́ты. нардꙋм. і҆ и҆ны́е блг҃оꙋ҆ха́нные ве́щи. ꙗ῎ко же во а҆рави́й, и҆ въ е҆фіо῎пий, та́ко жде і҆ тꙋт роди́тся всего̀ мно́го • е῎сть и҆ мед ди́вий к вели́комꙋ лѣкарствꙋ тре́бꙋют е҆го̀, мно́гих о҆во́щных древ҇ корен҇я сꙋ́ть к ѕдра́вию, а҆ и҆ны́е к болѣзни чл҃ческой • что же речем о҆ рꙋдах зла́та і҆ сребра̀. мѣ́ди, і҆ желѣ́за мно́жество. как҇ дио҆дорꙋс҇ о҆ том пи́шет • а҆ плиниꙋ῎съ пи́шет что̀ нѣ́т нѝ мѣ́ди, нѝ квасцꙋ̀. жемчю́гꙋ і҆ всꙗ́кого дорогоцѣ́ннаго ка́мения, по берегам морским, нахо́дится мно́жество • ка́мен҇ [выш҇. глв҃а, м҃.] а҆дама́нтъ. [выш҇, глв҃а, к҃е] белир. хрисопраз. [выш҇, глв҃а, и҃] карбꙋнкꙋлꙋс҇. лахнитис҇. і҆ тѣм подо́бные. і҆ жемчю́го мно́жество • а҆ ше́лкꙋ несказа́емое мно́жество, всемꙋ̀ свѣ́тꙋ подаетъ і҆зоо҆би́лно.  звѣре́й і҆ птиц и҆ всꙗ́кого живо́тного, па́че всего̀ свѣ́та несказа́емое мно́жество. вел҇бꙋ́дов҇. быков҇. лво́въ. слонов҇, || (л. 224) как҇ꙋ҆ нас҇ дома́шнꙗго скотꙋ̀ мно́го.

 

(л. 228)

И҆нди́й восто́чной о῎стровы о҆со́бные, кото́рые малю́ке и҆мяну́ются. Глв҃а, ѯ҃ѳ.

По сем послѣ́дствꙋю в нш҃ем писа́ний, о҆со́бные о῎стровы восто́чной і҆нди́й. меж кото́рыми малю́ке. на тѣх о҆стровах ростꙋт всꙗ́кие блг҃ово́нные ве́щи. а҆рома́ты. мскꙋс҇, і҆ и҆ны́е тѣм подо́бные прꙗ́ные зе́лия. гвозди́ки толи́кое мно́жество, чт̑о вес҇ свѣ́т отто́лѣ на полня́ется. зѣло̀ сла́вные о῎стровы • 

 

(л. 238)

Зелꙗ́нъ, илѝ [цеи҆]лонъ, о῎стровъ. Глв҃а, о҃а.

О῎стровъ зейлян҇, и҆ли цейло́нъ. по ло́двикомꙋ сло́вꙋ ри́мского ꙋ҆роже́нца, зайлон҇ і҆мꙗнꙋ́етсꙗ. а҆ра́пи, тенаризим, і҆ терра нас҇сери, называ́ют. с̑ирѣч҇, землꙗ̀ сла́дкости, і҆ всꙗ́кого ꙋ҆годя і҆спо́лненна. і҆нди́яне, гирернарꙋм, называ́ютъ. птоломѣ́й, та проба́на [называ́ет. а҆ греческим ꙗ҆зы́ком, т̑а проба́на] • барриѡ̀, да корсал҇, о҆ том пи́шꙋт так҇. ѧ̀ всꙗ́комꙋ на разсꙋжде́ние ос҇тавлꙗ́ю, || (л. 238об.) 

 

зд̑ѣ древеса̀ о҆во́щные, цвѣтом і҆ о҆вощмѝ ꙋ҆краше́ны. о҆вощѝ нѣ́кие ма́ла а҆сири́я и҆мꙗну́етсꙗ, неꙋдобсказа́емой сла́дкости. і҆ ма́ламеди́ка, і ҆цитри́ны, поморан҇чи, лимо́ны, і҆ и҆ные вся́кие о҆вощѝ. здѣ жѐ родꙗтся фи́ники. і҆ а҆ромат. і҆ кори́ца. кардамон҇. гвозди́ки. пе́рец҇. і҆ и҆ны́е мно́гие томꙋ̀ подо́бны. О҆ кори́це. Геродот пи́шет. чт̑о нахо́дꙗт во птич҇их гнѣ́здах. а҆ о҆со́бно в фи́ниѯовых, тꙋт е҆во̀ ростет несказа́емое мно́жество •