Космография Ортелиуса

Таблица

 

   
ORBIS TERRARVM.  
HAEC TABULA compraehendit, & oftendit totius terrarum & circumambientis Oceani essigiem; quem vniiuersum terrarum Orbem Veteres (quibus nouus nempe Orbis nondum innotuerat) in tres partes diuidere: in Africam scilucet, Europam, & Asiam: Sed inuenta America, eam pro quatra parte nostra aetas adiecit: quintamque expectat sub Meridionali cardine iacentem. Въ семъ описаніи указуетъ про весь свѣтъ и про весь земляной кругъ і про окіянское болшое море, что обошло около всего земляного кругу. А истари раздѣлили землю въ три части: Азія, Европа, Аѳрика, а о Америкѣ подлинно не вѣдали [не довѣдались — У.], и какъ Америку [Америка — У.] нашли и то въ нынешнимъ времяни приложили къ тѣмъ первымъ тремъ частемъ и то стало въ четыри части, а  пятой части еще начаются подъ полуденные мѣста.
Gerardus Mercator Geographorum nostri temporis coryphaenus, in sua nunquam satis laudata Vniuersali Tabula hunc Orbem terrarum in tres Continentes distinguit: primam vocat eam, quam veteres diximus in tres partitas suisse, & vnde humanum genus origenem sumpsisse ex sacris litteris constat: secundam, quam hodie Americam vel Indiam Occidentalem vocamus: tertiam dicit terram Australem, quam nonnulli Magellanicam nuncupant, paucis hactenus littoribus detectam.  Григоріусъ Маркатеръ не въ давныхъ временехъ подлиннее всѣхъ книгописцовъ прежнихъ пишетъ про весь свѣтъ. Сій Григориюсъ хвалы достоиный весь сій великій свѣтъ на три доли раздѣливъ, якоже впереди  написано бысть отъ древнихъ списателей, еже отъ старыхъ книгъ отъ бытейскихъ взяли и сия вся три части единою нарицаетъ, а второю частію нарицаетъ Америку, которая не въ далныхъ лѣтехъ обрѣтена, третію часть террамъ устраломъ, еже речется полуденная земля, иже нарицается моголаника; а о томъ преже сего не вѣдали.
Hunc Orbem continere in circuitu, quo maxime patet, miliaria Germanica 5400, siue Italica 21600, antiquitas docuit, idemque recentior asserit aetas.  И около всего земляново кругу немецкихъ милей 5400, а итальянскихъ милей 20,601 тако отъ древнихъ написано бысть.
Atque hae tot portiones terrae, (vt Plin. in secundo Naturae libro inquit) imo vero, vt plures tradidere, mundi punctus  (neque enim est aliud terra in vniurso) haec est materia gloriae nostrae, haec sedes: hic honores gerimus, hic exercemus imperia, hic opes cupimus, hic tumultuatur humanum genus, hic instauramus bella etiam ciuilia, mutuisque caedibus laxtorem sacimus terram. Плиніусъ пишетъ во своей второй книге про нравы человѣческія: земля сотворена на житіе человѣкомъ и на потребу и и наши гравы сицевы: гордимся и о мнозе желаемъ, и о слове, и о богатстве, и множество крови проливается нами, но то более желаніе наше еже обладати болшими державами, и воинства великія  воздвизаемъ, и крамолы, и молвы, и дружное [дружа. — У.] держаніе, и граничныя мѣста осѣдаемъ, и егда же разлучаетца душа отъ телеснаго союза. тогда всякая пустошная и вмале являющаяся отлучается отъ насъ. О семъ убо подлинно Плиніусъ въ книгахъ своихъ писалъ. Сіе описаніе земли и морю и странамъ и елицы въ коихъ странахъ нравы, и колико въ коихъ земляхъ озеръ и рѣкъ, и что всякихъ въ коемъ государствѣ угодей, изъ древнихъ памятныхъ книгъ выписано сице древними мудрыми списатели.
Et ut publicos, gentium furores transeam, haec in qua conterminos pellimus, furtoque vicini cespitem nostro solo affodimus, vt qui latissime rura metatus fuerit, vltraq[] fines exegerit accolas, quota terrarum parte gaudeat? vel cum ad mensuram auaritiae suae propagauerit, quam tandem tandem portionem eius defunctus obtineat.  
   
EVROPA. Еѹропа.
Evropa vnde hoc nomen acceperit, neque quis nominis auctoe extiterit, ab aliquo mortalium compertum est, nisi quod  dicimus ab Europa Tyria nomen accepisse  Regionem, inquit Herodotus libro quatro. Еуропа отъ чего изначала нарицается, о семъ ни которой ѳилосоѳъ не писалъ, но ото всѣхъ именуема отъ древнихъ списателей Тирия.
Hanc Plinius altricem victoris omnium gentium populi, terrarumque pulcherrimam nominat.  
Asiae & Africae aliquando non magnitudine, sed virtute comparatam.  
Certum est, eam, cum habitatissima sit, gentium frequentia non multo alterutra inferiorem esse.  
Huius latus Septentrionalior & Occidentalior, Oceano alluitur; Meridionale, mari Mediterraneo ab Africa seiungitur. а поддалася къ сѣверу и къ западу, и обошло [обошолъ — У.] около окиянское море — отъ сѣвера, а къ западу Среднее море, а тѣмъ Среднимъ моремъ отъ Аѳрикъ отдѣлилася,
Deinde Orientem versus marti AEgaeo (nunc, Archipelago) Ponto Euxino, (hodie, mare Maggiore) Palude Meotide (hodie, mare delle Zabacche) & Isthmo, qui est a fontibus Tanais fluuij (vulgo Don) recta ad Septentrionem ab Asia dirimitur, Glareano teste. а отъ востоку Понтискимъ моремъ отдѣлилася и рекою Дономъ, иже [... — У.] впаде въ Понтиское море, и рекою Истьмою, которая въ Понтьское море вошла, сею къ сѣверу раздѣление.
Habetque hoc modo Peninsulae effigiem, vti ipsa in tabula videre licet.  
Huius caput Roma, olim totius Orbis domitrix.  
Habet gaec nostra Europa, praeter Romanium Imperiun toto terrarum Orbe reuerendum, vltra viginti octo, si quamtuordecim, quae Damianus a Goes in sola Hispania numerat, adiunxeris, in vniuersum Regna, Christiana Religione imbuta: vnde buius Regiunis dignitatem aestimare liceat. И въ сей Еуропе великіе государства, которые преже сего всѣмъ свѣтомъ владѣли якоже Римское и Македонское. И всѣмъ славна и мнолюбителна ото всѣхъ и многоплодна, Еуропе великое началное Римское царство и 28 королевствъ и государствъ великихъ, а множае во всѣхъ христьянская вѣра, но раздѣляема малыми вещми, а Бога въ Троицѣ единого славитъ и сына Божія приснодѣвы Марія рожена единосущна отцу и духа святаго отъ отца исходяща и на сыне почивающа [почивающе — У.]. Сія убо Еуропа паче хваламъ достоиная. яко обитающій въ ней народъ истинный путь правды изыскавше и отъ тьмы къ свѣту Богоразумія пришедше, и пребывание все здраво и весело, и зѣло паче инѣхъ частей всякими изобиліи цвѣтуща и
Regio vltra modum fertilis, naturalem temperiem, caelumque satis clemens habens.  
Frugum omnigenum, vini, & arborum copia nullis posthabenda, sed optimis Regionibus comparanda est: adeo amoena, cultissimisque Vrbibus, pagis, & vicis exornata, vt populorum, gentiumque virtute aliis terrae partibus, & si forma minor, tamen praestantior habetur, atque semper habita suit. виноградовъ безъ числа имуща, и велицыи грады и мѣста украшенныя великія имуща въ себѣ, и людіе убо въ ней пребывающіи тѣломъ аще и не велицы зело, но храбростію и мудростію и свѣтлостію плоти паче инѣхъ, и многихъ книгъ почетъ, тогда увѣси храбрость людій сихъ, якоже се Александромъ вселенную прошедша и всю покоривше подъ державу государя своего.
Ab omnibus priscis Scriptoribus, cum ob Macedonium Imperium, tum ob Romanorum potentiam  maxime celebrata. А Римская убо слава и храбрость всѣмъ явне слышана,
Eius laudes apud Strabonem videre licet, qui eam libro tertio, septemque sequentibus libris elegantissime describit. а въ Стробоне книге пишетъ о томъ явне,
Vide etiam ceteros veteres Geographos.  
Ex recentioribus eam inter cetera descibere conati sunt, Volaterranus, Seb.Munsterus, Dominicus Niger, Georgius Rithaymerus, in suis Geographiis. и иные мнози древніи ѳилосоѳи о Словенскомъ народѣ и о храбромъ о Римскомъ достаточна, Ѳолтеранусъ Себастіанъ Мунстерусъ, Домникусъ Ниперъ, Григорьюсъ Ризанмерусъ,
Sed peculiariter eam descripserunt Pius.II., Christophorus & Ancelmus Cellae. а потомъ и достаточнее о семъ описуетъ Пиусъ Христоѳорусъ Анколимусцела (?)
Multa per vniuersam fere Europam itineraria, locorumque distantiis annotatis, litteris mandarunt, Cherubinus Stella, Iohannes Herbaceus, & Georgius Meyerus. въ тѣхъ книгахъ о Еуропѣ и о жителехъ части тое подлинно пишетъ, а росписали и розмѣтили мѣстами Ерибинусъ Стелла, Юганнусъ Арбацыусъ и Григориюсъ Менсерусъ,
Idem Guilielmus Gratarolus fecit in calce libri, qui inscribitur De regimine iter agentium. Вильелмеусъ Гратаролусъ, и розмѣривъ мѣста во писаніи положили.
   
ASIA. Азія.
ASIA diuiditur ab Europa Tanai fluuio, & linea ab eius fontibus tracta ad Granduicum Oceani Septentrionalis Sunum: ab Africa vero, isthmo, qui est inter mare Mediterraneum & Sinum Arabicum: cetera Oceanus & Maria ambiunt. Азія отдѣлилася отъ Еуропы рекою Дономъ и межи ихъ протекла.и смѣжная Америкою у Сѣверного моря, гдѣ течетъ рѣка Истьма къ Середнему морю и къ ней же прилеглъ великій кругъ Окіянскаго моря,
Hanc veteres multifariam diuisere: hodie vero eam in quinque partes, secundum eius Imperia quibus administratur, nobis non inepte diuidi posse videtur. и тое Азію древніи ѳилосоѳи раздѣляли во многія части, а нынѣ раздѣдено въ пять частей, екоторыми государями обладаема и о томъ показалася истинна что отъ тѣхъ государей Азія обладаема: 
Cuius prima pars, quae Europe contigua est, & Magno Duci Moscouiae paret, Mari Glaciali, Obij fluuio, Kytaia lacu, & linea inde ducta ad Caspium mare, isthmoq; qui inter hoc Mare & Pontum Euxinum est, terminabitur. первая часть [] съ Еуропою въ кругу подъ державою великого государя царя и великого князя Василія Ивановича всеа Русіи, нарицаются именами Леденое море и река Обь до Китайска озера и внизъ до Хвалинского моря, Истьма река, которая промежъ Хвалимского моря и промежъ моря Понтиского прошли.
Secunda erit, quae Magno Chamo Tartarorum Imperatori obedit; cuius fines a Meridie, sunt Mare Caspium, Iaxartes fluuius, Imaus mons; ab Ortu & Septentrione Oceanus: ab Occidente, iam dictum Ducis Moscouiae Regnum. А вторая часть Китайская [Китая — У.] подъ татарскимъ царемъ, а конецъ земли его отъ полденъ и до Хвалинского моря, а рѣка Айсертасъ и горы Имаусъ отъ востоку и сѣверу, и окиянское море отъ Западу до державы великого государя царя и великого князя Василія Ивановича всеа Русіи его великого государства.
Tertiam partem Ottoma[]norum prosapia occupat, continetque quicquid terrarum est intra Pontum Euxinum, Mare AEgaeum, (nunc Archipelagus dictum) Mediterraneumque, AEgyptum, Sinum Arabicum, Persicumque, Tigri fluuio, Mari Caspio, & Isthmom qui inter hoc, & Pontum Euxinum videre est. А третья часть Азіи прилегла къ рубежомъ Отоманисъ и къ земли тѣмъ мѣстамъ промежъ моря Понтискаго и моря Агейска, а нынѣ называютъ Архипелигусъ, Арапское и Персидское море, и река Тиръ и Истма, которая промежъ Хваленского моря и Понтійского.
Sub quarta Regnum Persiae, quod hodie a Sophis gubernatur, compraehendetur; habet Ottomannos (quibuscum continuum fere bellum gerit) ab Occidente; Magni Chami Regnum a Septentrione; & in Orientem fer me ad Indum fluuium extenditur: a Meridie vero mari, quod hodie Indicum, olim Rubrum appellabatur, alluitur. А четвертая часть царство Персидское [царство персиская — У.] что нынѣ область [зобладалъ — У.] Сопѳесъ (sic) Отаманисъ и назвался Кизылбашми. Болшое государство Китайское зачинается отъ Сѣвера [сѣверы — У.] и пошло къ Западу недалеча отъ реки Индумъ отъ полденъ и что нынѣ нарицается Индейское море.
Quinta pars ceterum obtinebit, quod Indas nunc, vti & olim, nuncupant, quae non ab vno solo, vt aliae, sed pluribus Regulis (nam quelibet illius Regio proprium fere habet Principem, quorum nonnulli etiam Magno Chamo vectigales sunt) moderatur. А въ пятой части въ кругу что осталося за четвертою. А преже сего позавладѣли тѣми землями Итиянские (?) люди и иными мѣстами многими и странами великими, которые подъ державою и владѣньемъ великого Катайского и со собными ихъ государствы и дани ему даютъ многия и то достаточно необходимо описана.
Sed neque hoc praetereundum, quod loca maritima quae sunt a Sinu Arabico ad Promontorium vsque vulgo Cabo de Lampo dictum, (quod vides ad 30.gradum latitudinis Borealis) fere omnia Lusitanus possidet, aut sibi tributaria fecit. А что отъ Арапского моря до земли Деламъбо (?) тако называема бѣ  и увидишь еѣ вписаніи въ тритцатой ступени вдоль къ сѣверу и то мало не все подъ Ишпанскимъ королевствомъ не въ давныхъ лѣтехъ обладалъ.
Hanc Asiam Strabo sex, ab vndecimo incipiendo, libris descripsit; item duodecim tabu lis; tribuitque illi quadraginta Prouincias. Сію Азию описалъ Страбо шестьми книгами, Птоломѣюсъ такоже описалъ въ трехъ книгахъ и розвелъ въ сорокъ разныхъ мѣстъ. которые преже сего бывали особные державы и государства.
Ex neotercis nemo eam in vniuersum singulatim descripsit.  
M.Paulus Venetus, Ludouicus Vartomannus, & Ioannes Mandeuilius (sed fabulis refertus hic) tantum de ea, quantum eius regionibus perlustrando dignum scitu cognouerunt, literis mandarunt.  
Vide etiam Iacobi Nauarchae Iesuitae epistolam.  
Nos quoque eius descriptionem in maiori Tabula ante tres Annos editimus.  
   
AFRICA. Африка.
HANC veteres multifariam diuiserunt: hodie eam in quatuor distinguunt partes; Barbariam, Numidiam, Libyam. & Nigritarum terram. Аѳрику въ древнихъ лѣтехъ во многия части дѣлили и въ нынѣшнемъ вѣце ѳилосоѳи раздѣляютъ въ четыре части. Первая часть Барбарія. вторая часть Нумія, третяя часть Либія, четвертая часть Сорацантъ [Сарацаантъ — У.] то есть черная земля.
BARBARIAM, quam meliorem censent, Mari Atlantico, & Mediterraneo; Atlante monte, & Barcha Regione contermina AEgypti circumscribunt. Барбарскую землю нарицаютъ въ Аѳрике лутчею землею, еже въ ней Отланское море и Среднее море и Атланские горы и королевство Барха, и обошло всю Египетцкую землю. 
NVMIDIA, quae illis Biledulgerid dicitur, & dactylos producit, vnde Arabibus non alio nomine quam Dactulifera Regio nominatur, Atlantico Mari ab Occidente terminatur; & Atlante monte a Septentrione: Orientem versus excurrit ad Eloacat Vrbem ab AEgypto centum miliaribus distantem. Вторая часть, яже смежна со Арабіею и границами сходителная отъ востоку Тантилаѳера королевство и Атланскимъ моремъ и Атланские горы прошли границы отъ сѣвера къ востоку и прошла до града Илооката, отъ Египта до Олоката сто миль немецкихъ,
Libyae deserta arenosa illi a Meridie sunt. и отъ полуденъ третья часть пустая Либія.
LIBYA vero tertia pars, Arabica lingua Sarra appellatur; quae vox idem quod desertum significat, a Nilo ad Orientem Solem principium habet, indeque ad Mare Atlanticum versus Occidentem pergit: Numidia illi Septentrionalis est: in Meridie Nigritis se iungit. Третья часть