О четырех морях

О четырех морях.

 

Известные списки:

РНБ, Софийское собр., № 1461, л. 264–264об..

 

о҆ четы́рехъ морѧ́хъ

[А҃ е] Первое ѹ῎бо мо́ре вели́кое начина́етсѧ ѿ чл҃в̑ѣкъ, и҆мꙋ́щихъ пе́сїѧ глв҃ы, и῎же ѿ раздѣле́нїѧ ꙗ҆зы́къ та́кѡ ѹ҆чини́в꙽шимъсѧ • И҆ прехо́дитъ е҆гі́петъ, и҆ раздѣлѧ́етъ і҆н꙽ді́ю и҆ простира́етъсѧ ко̀ о҆стровѡ́мъ о҆кїа́на и῎же и҆схо́дитъ и҆з раѧ̀, на то́мъ бо мѣ́сте, и῎мать о҆кїа́нъ о῎стровъ въ ширина́хъ е҆гѡ̀, Нарица́етъ же сѧ сїѐ мо́ре е҆ги́петское чермно́е • Понеже пе́рсть о῎ногѡ мо́рѧ чермна̀, е҆стество́мъ же вода и҆нѣ́мъ подо́бна • о҆ в꙽тором

[В҃ е] Второ́е мо́ре е῎сть во̀ а҆леѯан꙽дрїи, и҆же простира́етсѧ до сїкілі́и, и҆ с꙽мѣша́етсѧ со тре́тїемъ мо́ремъ •

о҆ третїемъ мо́рѣ

[Г҃ е] Тре́тїе мо́ре простира́етсѧ к꙽ калаурі́и, и҆ а҆паті́йскимъ гора́мъ и῎же и҆ а҆лпа́не нарица́ютсѧ та́мѡ живꙋ́щїи • И҆ ѡ҆браща́ет[ѧсѧ]сѧ мо́ре сїѐ в꙽гнѣжда́етсѧ средѝ гади́рскихъ го́ръ, и҆ та́мѡ распростира́етсѧ, и҆ смѣ́шиваетсѧ съ о҆кїа́номъ и῎же и҆сходитъ и҆з раѧ̀ • Сла́внѣйшо бо сїѐ мо́ре па́че и҆нѣ́хъ, зане́ же гаді́рскїѧ го́ры со́лѧны, и҆ сїѐ мо́ре проходѧ̀ средѣ̀ и῎хъ со́ль болшꙋ́ю прїе́млетъ •

     о҆ четве́ртомъ морѣ

[Д҃ е] <Ч>етве́ртое мо́ре, и῎детъ ѿ сіракꙋ́съ по сѣ́верꙋ, и҆ ѡ҆бхо́дитъ а҆сі́ю, и҆ а҆пі́ю, и҆ распростира́етсѧ к꙽ полꙋ́нощномꙋ ѡ҆бхо́дꙋ, да́же до̀ віз꙽а҆нті́йскїѧ тѣсноты̀

о҆ пѧ́томъ мо́рѣ || (л. 264об.) 

[Е҃] Пѧ́тое мо́ре, е҆уксіно пѡ́нтъ, в꙽ъ не́ же ѿ четве́ртаго мо́рѧ, препонді́тою в꙽хо́дѧтъ, по немꙋ́ же ше́ствїе к꙽ пе́рскимъ страна́мъ • По таковы́мъ ѹ῎бѡ вели́кимъ мѡрѧ́мъ, ше́ствꙋюще ѿ страны̀ в꙽ страны̀ кора́бленецы, повѣ́даютъ вели́ка чюдеса̀ в꙽сеси́лнагѡ бг҃а содѣва́юща • Ма́ла ѹ῎бѡ ры́бица, гл҃ема е҆хі́нїй та́кѡ ста́витъ вели́кїй кора́бль и҆ де́ржитъ, е῎же постꙋпи́ти е҆мꙋ до́лгѡ ни ка́мо же, до́нде же норцы̀ ѿрѣ́жꙋтъ ю̀ ѿ дна̀ кора́бленогѡ •

     ѡ҆ е҆хі́нѣ •

То́й же [тако ж] морскі́й е҆хі́нъ, ма́лое то́е и҆ бѣ́дное животно ѹ҆вѣ́сть е҆гда̀ хо́щетъ бꙋ́рѧ бы́ти: Тогда̀ на ка́мень вели́кїй въсше́дъ, ꙗ῎кѡ на̀ а҆нкі́рꙋ, и҆ тѣ́мъ вел꙽ми зы́блетъ, ꙗ῎кѡ волна́мъ неѹ҆до́бь е҆го̀ ѡ҆блещѝ • и҆ егда̀ кора́бленицы сїѧ̀ ѹ῎зрѧтъ, ѿ сего̀ позна́ютъ бꙋ́рю вѣ́тренꙋю хотѧ́щꙋю бы́ти, и҆ спѣша́тъ к꙽ приста́нищꙋ