Симон толкуется послушание

Title РГБ, Унд.1 РНБ, Пог.1287 РГБ, ф.304.I, № 770 РГБ, ф.304.I, № 765 РНБ, Сол.860/970
1 Симонъ

0001. Симїѡн҇ тл꙽кꙋетсѧ, послꙋшан҇е

0001. [р҃е] Симонъ толкѹе҆тсѧ, послꙋшанїе.

0001. Симон҇ тлькѫетсѧ, послꙋшанїе҆ \\

0001. Симон҇ толкꙋ́е῎тьс҇ послꙋ́шанїе῎.:.

0001. Сѷмі῎о́нъ. <> послꙋша́нїе

2 іѡна

0002. і҆ѡ́на тлъкꙋетсѧ, голꙋб҇

0002. і҆ѡ҆на, голѹбь.

0002. і҆ѡ҆ана тлькꙋетсѧ голꙋбь

0002. і҆ѡ῎на толкꙋе῎тьс҇. голꙋбь.

0002. і҆о́на, <> го́лѹбь

3 галїлеа

0003. галїлеа тлъкꙋетсѧ, плъзкое

0003. галилеа̀ толкꙋе҆тсѧ плъзкоѐ.

0003. галїлеа тлькꙋетсѧ, ползкое҆

0003. галїлеꙗ҆ <> плъ́зское҆:.

0003. галилеа̀, <> пол꙽скоѐ

4 іил҃ь

0004. и҆сраіл꙽ тол҇кꙋетсѧ, ꙋм зрѧ̏ б҃а

0004. і҆и҆л҃ь, толкѹе҆тсѧ. ѹ҆мъ зрѧ б҃а.

0004. і҆и҆л҃ь тлькꙋе҆тсѧ, ѹм зрѧи̏ б҃а

0004. и҆і҆л҃ь. <> ꙋ҆мъ зрѧ б҃а.

5 авраамъ

0005. авраам толкꙋетсѧ, ѡ҆ц҃ь ѧ҆зыком

0005. а҆враа҆мъ толкѹе҆тсѧ, ѡ҆ц҃ь ꙗ҆зыком.

0005. а҆враам тлькꙋетсѧ, ѿц҃ь ѧ҆зы̏ком

0005. авраам<> ѿц҃ь многим ꙗ҆зыком.

0004. а҆враа́мъ, <> о҆ц҃ь мнѡ́гим ꙗ῎зыкѡм

6 і҆саак

0006. і҆саак же, радос҇ смѣха

0006. и҆сак же радѡс҇ смѣха.

0006. і҆саакъ ж, радос҇ смѣха

0006. і҆саа́къ же радос҇ смѣха•

0005. і҆саа῎къ, <> ра́дость <>

7 іил҃ь

0006. і҆и҆л҃ь, ѹ҆мъ зр̑ѧ бг҃а

8 мі́хаил

0007. мі́хаил, ліце бж҃їе

0007. михаи҆лъ, лице бж҃їе.

0007. михаил҇ лїце бж҃їе

0007. михаил҇. лице бж҃ие҆.

0007. михайлъ, лице бж҃і῎е

9 гаврїил҇

0008. гаврїил҇, б҃ь и҆ чл҃къ

0008. гаврїил҇, б҃ъ и҆ чл҃къ.

0008. гаврїил҇, бж҃їи҆ члк҃ъ

0008. гавриил҇. б҃ъ и чл҃къ.

0008. гаврилъ сила бж҃і῎а

10 а҆лексеи

0009. а҆лексеи, тол҇кован҇е

0009. а҆леѯїи, толкованїе,

0009. а҆леѯеи҆, тол҇кованїе҆

0009. а҆леѯеи б҃ъ толкование῎ •

0009. а҆лексі῎и, помо́щник

11 ѳеѡдръ

0010. ѳеѡдръ бж҃їи да́рь

0010. феѡ҆дор, бж҃їи даръ.

0010. ѳеѡдръ, бж҃їи дар

0010. ѳеѡдоръ бж҃ии҆ даръ.

12 дмітрїи

0011. дмітрїи, двоемт҃рнїи

0011. димитрїи, двоѐматерни.

0011. дмїтрїи, дво̏е҆мт҃ернїи

0011. дмитреи҆, двое҆мт҃рни.

0010. ді῎митрі῎е, земеноро́ден҇

13 диѡнисїе

0012. ді́о҆нс҇і́е, двоео҆стровныи

0012. диѡ҆нисїе. двоѐѡ҆стровныѝ.

0012. дїо҆нисїе҆ дво̏еѡ҆стровны̏и҆

0012. дїѡнисие҆• дѷвоекро́вны̏.

0011. ді῎о́ні῎сі῎е зев꙽сово рожені῎е

14 а҆танас҇е

0013. а҆танас҇е, бесм҃ртїе

0013. а҆фанасїе бесмр҃тїе.

0013. а҆ѳанасїе҆, бесмрт҃ие

0013. а҆ѳанасие҆ безсм҃ртье҆.

16 мі́на

0014. мі́на, мс҇ць

0014. мина, мс҇ць.

0014. мїна, мс҇ць

0014. мина мц҃ь•

0012. мина, мс҇ць

17 грі́горїе

0015. грі́горїе. стоан҇їе

0015. григори̏, скорыѝ, и҆ли стаꙗ҆нїе.

0015. грїгорїи҆, стоѧ҆нїе҆

0015. грїгорїе῎ стоа҆ние҆:

0013. григо́рі῎е, бо́дръ

18 феѡдосїе

0016. ѳеѡдсїе, бъ҃дан҇

0016. феѡдосїе, бог̀дан҇.

0016. ѳеѡдосїе, бъ҃дан҇

0016. ѳеѡдосие҆ бъ҃дан҇.

0014. ѳеѡдсі῎е, бог꙽да́нъ

19 ѳеѡдосїа

0017. ѳеѡдсїа, бъ҃дана

0017. ѳеѡ҆досїа, бъ҃дана.

0017. ѳеѡдсїѧ, бъ҃дана

0017. ѳеѡдосиꙗ҆. бъ҃дана•

20 дороѳеи

0018. дороѳеи, дарован҇е

0018. дороѳеѝ, даръ бж҃їи.

0018. дароѳѣи҆, дарованїе҆

0018. дорофѣи҆. дарование῎•

0015. дороѳей, дарова́ні῎е бж҃і῎е

21 афонасіе

0016. а҆фонасі῎е, бесм҃рті῎е

22 аввакꙋм

0019. аввакꙋм, о҆ч҃е в꙽стани

0019. а҆в꙽вакꙋкъмъ, ѡ҆ч҃е въстани.

0019. а҆ввакѹм, ѡ҆ч҃е въстание҆

0019. а҆ввакꙋм. ѡ῎ч҃е встани:

0017. а҆в꙽ва́кѹм, отче || (л. 56) въста́ні῎е

23 іѡан҇

0020. і҆ѡан҇, ѿ высшиіх

0020. і҆ѡ҃, ѿ вышних, и҆ли блгдть.

0020. іѡан҇, ѿ вы̏шних

0020. іѡ῎анъ ѡ῎ вышних:

0018. і҆о҆а́нъ, ѿ вышнихблгдт꙽

24 е҆фросі́нїа

0021. е҆фросі́нїа, весел҇е

0021. е҆ѵ҆фрѡсини, веселїе.

0021. е҆ѳросїнїа, весел҇е҆

0021. е҆фросиниꙗ҆ веселие҆•

25 е҆вдѡкеа҆

0022. е҆вдѡкеа҆, блг҃оволен҇е

0022. е҆ѵ҆докїа, бл҃говоленїе.

0022. е҆въдокеа, бл҃говоленїе҆

0022. е҆вдокѣꙗ҆ бл҃говоление῎•

0019. е῎ѕекі῎а, бл҃говоле́ні῎е

26 и҆рі́на

0023. и҆рі́на, мі́р꙽

0023. і҆рина, мира.

0023. и҆рина, мир

0023. ирина. мир:

0020. и҆ри́на, ми́ръ

27 ѳеѡдра

0024. ѳеѡдра, бж҃їи дар꙽

0024. феѡ҆дора. бж҃їи даръ.

0024. ѳеѡдра, божи даръ

0024. ѳеѡдора бж҃ьи дар:

0021. феѡдръ, бж҃і῎и да́ръ

28 ев҇стаѳе

0025. ев҇стаѳе, бл҃гостоан҇е

0025. е҆ѵ҆стаѳїе, бл҃гостоіа҆нїе.

0025. е҆встаѳе, бл҃гостоа҆нїе҆

0025. е҆фъстафеи҆ бл҃гостоа҆ние҆:

0022. е῎ѷста́ѳі῎е, бл҃гостоа́ні῎е

29 анастасїа

0026. а҆настас҇ѧ, в꙽скрс҇нїе

0026. а҆настасїа въскрс҇нїе.

0026. а҆настасїа, въскрс҇нїе

0026. ана́стасиꙗ҆ въскр҃сение҆:

31 кѷрїак҇

0027. кѷрїак҇, недлѧ

0027. кѷрїакъ, неделѧ.

0027. кѷрїак҇, недлѧ

0027. кирьꙗк҇ недлѧ:

0023. кѷрі῎а́к꙽, недлник꙽

32 кириѯис̀

0028. кириѯис̀, повѣданїе.

33 икономїас̀

0029. и҆ко||(л.158)номїас̀, смотренїе.

34 семеон҇

0028. семеон҇, знамен҇е

0030. симеѡ҆нъ, знаменїе вѣчноѐ.

0028. семеѡн҇, знаменїе҆

0028. семиѡн҇ знамение҆:

35 захарїа

0029. захарїа, ра́дос҇

0031. захарїа, радость.

0029. захарїа, радос҇

0029. захариа҆ радос҇:

0024. заха́рїа, ра́дость

36 никифор

0030. никифор побѣдонос҇ник҇

0032. никифор, побѣдоносникъ.

0030. никїѳор, побѣдоносник҇

0030. никифоръ побѣдоносник҇:

0025. никифо́ръ, побѣдоно́сникъ

39 ті́мѡѳи

0031. ті́мѡѳи, чс҇ть бж҃їа

0033. тимоѳеи, чс҇ть бж҃їа.

0031. тимоѳѣи, честь божѧ

0031. тимофѣи҆. чс҇ть || (л. 320об.) бж҃иа:

0026. тимоѳі῎и, че́сть бж҃і῎а

40 соѳїа

0032. соѳїа, мдрѡсть

0034. софїа, мдрость.

0032. соѳїа, мдрость

0032. соѳиꙗ҆. мдрос:

42 васі́лі́ѡ҆сˋ

0033. васі́лі́ѡ҆сˋ, цр҃ь

0035. василиѡ҆съ, цр҃ь.

0033. василїо҆съ, цр҃ь

0033. василиѡс҇. цр҃ь:

43 петрь

0034. петрь, камн

0036. петръ, камень.

0034. петръ, камен҇

0034. петръ камень:

44 и῎сі́дѡр҇

0035. и῎сі́дѡр҇, желѣзо

0037. сидоръ, желѣзо.

0035. исидоръ, желѣзо

0035. исидоръ желѣзо:

45 васі́лїса

0036. васі́лїса, цр҃ца

0038. василиса, цр҃ца.

0036. васїлиса, црц҃а

0036. василиса. цр҃ца:

46 марїам

0037. марїам, млъ́бні́ца и҆ печалні́ца

0039. марїамъ, молебница, и҆ли печалница.

0037. марїѧм молеб҇нїца и҆ печал҇нїца

0037. мр҃иа҆мъ молебн҃ица. и҆ печал҇ница:

47 а҆ѯїѡс̀

0040. а҆ѯїѡс̀. достои҆нъ.

48 ѯенис̀

0041. ѯенис̀, страннаа̀.

49 а҆ѹ῎ксин҇а

0038. а҆ѹ῎ксин҇а, дос҇ина

0042. а҆ѹ҆ѯинїи, достои҆на.

0038. аꙋѯинїѧ, дос҇и҆на

0038. а҆ксиниа҆ дос҇и҆на:

50 ілїа

0039. і҆лїа, слн҃це

0043. і҆лїа, слн҃це.

0039. и҆лїѧ, слн҃це

0039. и҆лиꙗ҆ слн҃це:

51 макарїи

0040. макарїи, бл҃жныи

0044. макарїи, блж҃ныи.

0040. макарїи҆ блажны̏и҆

0040. макареи҆. бл҃жны̏:

52 і҆е҆ссеа

0041. і҆е҆ссеа, прпдбность

0045. і҆е҆с꙽сеа, преподобность.

0041. і҆е҆ссеа, прпдбность || (л. 424)

0041. і҆е῎сеꙗ҆ прпдбнос҇:

53 еѷксѣніа

0027. е῎ѷксѣні῎а, блг҃опрі῎е҆м꙽ница

54 стеѳ҇нъ

0042. стеѳ҇нъ венец

0046. стефанъ, вѣнець.

0042. стеѳан҇, вѣнец҇

0042. стефан҇ венець:

0028. стеѳанъ, вѣне́ць

55 козма

0043. козма, мі́р꙽

0047. козма, миръ; и҆ли вселенаа̀.

0043. козма, мир

0043. козма мир:

0029. коз꙽ма, ми́ръ

56 ѳеѡфил҇

0044. ѳеѡф҇лъ, бог҇любец

0048. ѳеѡ҆фил҇, бг҃олюбець.

0044. ѳеѡ҆ѳил҇, бг҃олюбец҇

0044. феѡ῎ѳил҇ б҃олюбець:

57 парѳен҇ѧ

0045. парѳен҇ѧ, дв҃ца

0049. парфенїи, дв҃ца.

0045. парѳениѧ, двц҃а

0045. парѳенеи҆ дв҃ца:

0030. пар꙽ѳеней, дѣв꙽ственъ

58 а҆нна

0046. а҆нна, радѡс҇

0050. а҆н꙽на, радость.

0046. а҆нна, радос҇

0046. анна блгдть:

0031. а҆н҃на, ра́дост꙽ и҆ весе́лі῎е

60 е҆ѷфіма́

0047. е҆ѷфіма́, бл҃гаа мы́сль

0051. е҆ѵ҆фимїа, благаа̀ мысль.

0047. е҆ꙋѳимѧ, бл҃ага мы̏сль

0047. е҆ѷѳимиꙗ҆ бл҃гаа мысль:

61 е҆ѷфі́мїи

0048. е҆ѷфі́мїи, бл҃гомысльникь

0052. е҆ѵ҆ѳимїи. благомысленикъ.

0048. е҆ꙋѳїмїи, бл҃гомысльник҇

0048. е῎фими̏ бо҃мысленик҇:

0032. е҆ѷфи́мі῎й, блгс҇венъ

62 фео҆ѳан

0049. фео҆ѳан, бо҃ѧ҆влен҇е

0053. ѳеѡ҆фанъ, бг҃оꙗ҆вленъ.

0049. ѳеѡ҆ѳан҇, бг҃оѧ҆вление҆

0049. ѳеѡѳ҇нъ б҃оꙗ҆влениꙗ҆:

63 та а҆гїа фео҆ѳанїа

0054. та а҆гїа фео҆ѳанїа, ст҃аа̀ бог҇ꙗ҆вленїа.

64 зі́новеи

0050. зі́новеи, жи́вожі́тел҇

0055. зиновии, живожител҇.

0050. зиновеи҆, живожител҇

0050. зиновеи живожитель:

0033. ѕино́ві῎и, живожи́теленъ

65 са́ва

0051. са́ва, сѫб҇та

0056. сав꙽ва, сѹбота.

0051. сава, сꙋб҇та

0051. сава, сꙋбота:

0034. са́ва, сꙋбо́тенъ

66 пелагїа

0052. пелагїа, пꙋчі́на

0057. пелагїа. пѹчина.

0052. пелагїа, пꙋчина

0052. пелагѣа. пꙋчина:

0035. пелагі῎а, пꙋчині῎къ

67 е҆всевїе

0053. е҆всевїе, православїе

0058. е҆ѵ҆севїи, православїе.

0053. е҆всѣвїе҆, православїе҆

0053. е῎всевеи҆ православ҇е҆:

0036. е҆всивей, бл҃гочестив

68 мі́нодора

0054. мі́нодора, месач҇ дасы

0059. минодора, мѣсач дары.

0054. минодора, месач҇ дасы̏

0054. минодора. месачь дасы:

0037. минодо́ра, лꙋн꙽ный да́ръ

69 мі́тродора

0055. мі́тродора, матка дары

0060. митродора, матка дары.

0055. митродора, матка дары

0055. митродора, матка дары:

0038. митродора, мат꙽ка да́ры

70 а῎нфі́нѡ́доры

0056. а῎нфі́нѡ́доры, невѣста дары

0061. и҆нимфодора, неста бж҃їа.

0056. а҆нѳинодоры̏, невѣста дары̏

0056. а҆нфинодоры: невѣста дары:

71 а҆дам

0057. а҆дам родитель

0062. а҆дамъ родител̀.

0057. а҆дам, родител҇

0057. а҆дам родител҇:

0039. а҆дамъ, роди́тель чер꙽ленъ

72 е҆вга

0058. е҆вга, печал҇

0063. е҆в꙽ва, печал̀.

0058. е҆вга, печал҇

0058. е҆вга печаль:

0040. е҆в꙽ва, печа́ль

73 дд҃ъ

0059. дд҃ъ, кротость

0064. дв҃д, кротость.

0059. двдь, кротос҇

0059. дв҃дъ кротос҇:

0041. дв҃дъ, рꙋкою̀ крѣ́покъ

74 і҆о҆сі́фъ

0060. і҆о҆сі́фъ бѡ̏ прѣложенїе, толкꙋетсѧ, и҆ наготꙋ о҆дежди хв҃ѹ, а҆ ре́кѫ ні́щаг҇

0065. і҆о҆сиѳ҇, преложенїе толкꙋе҆тсѧ. и҆ наготꙋ ѡ҆дежди хс҇вы, || (л. 158об.) а҆ рекѹ нищаго.

0060. і҆ѡ҆сиѳбо предложние҆ тлькꙋетсѧ, и҆ наготꙋ ѡ҆дежди хс҇вꙋ, а҆ рекꙋ нищаг҇

0060. иѡ῎сиѳ҇ преложнье҆: тол҇кꙋе῎тьс҇: и҆ наготы ѡ῎дежѧ: [хс҇вы] а҆ ркꙋ нищаг҇:

75 мі́трофанъ

0061. мі́трофанъ, мѫдраа вещь животопи́сець:–

0066. митрофан̀, мдраа̀ вещь: животописець.

0061. митроѳан҇, мдраа вещ҇ жївотописец҇:

0062. митрофан҇ мꙋдраꙗ҆ вещь. животописець:–

76 ма́р꙽ѳа

0042. ма́р꙽ѳа, съвѣтъ зо́лъ

77 мр҃іа

0043. мр҃і῎а, владꙋщі῎а

78 сер꙽гіи

0044. сер꙽гі῎и, ра́в꙽ный

79 іларіонъ

0045. і҆ларі῎о́нъ, тихо||(л.56об.)миренъ

80 радꙋйсѧ

0046. радꙋйсѧ, хере

81 невѣ́сто

0047. невѣ́сто ним꙽фи

82 неневѣстнаа

0048. неневѣ́стнаа̀, а҆ним꙽ѳеф꙽те

83 ананіа

0049. а҆нані῎а. сла́ва