Имена месяцем

Известные списки:

ГИМ, Синодальное собр., № 1043 (Изборник Святослава 1073 г.) (л. 251):

Мс҃ци по и̇у̇дѣѥ̇мъ · а҃ · нисан ̾ · в҃  · и҆а҆р ̾съ · г҃ · сиу҆а҆и҆ · д҃ · ѳамѹзъ · е҃ · а҆въ · ѕ҃  · и҆лѹмъ · з҃ · ѳерси ̾ · и҃ · мар ̾сѹа҆и҆ · ѳ҃ · хаслевъ · ї҃  · тивиѳъ · ї҃а  · саватъ · ї҃в · а҆даръ

 

РНБ, Кирилло-Белозерское собр. № 22/1099 (Ефросин) (л. 112 об.) (link):

ѡ҆ мц҃ех кождо противѹ ꙗзыкѹ своему.

римс҃ь.     егип҃.            е҆вреи.    е҆ллинс҃ь.

мар҃.       фаменоѳ҃.    а҆даръ.     дїстрос҃.

апрл҃.     ѳармѹѳ҃.     нисан̾.     ѯанфик҃.

маї.        пахонь.       їаръ.        а҆ртемїсїѡ́.

ї҆ѹн҃.      па́вни.         сиван҃.     десїѡсъ.

їюл҃.       е҆пифисъ.   тамѹс҃ъ.  панемо.

а҆вгѹс҃.  месоръ.      е҆видъ.     лоѡ҆съ.

сеп҃.        фолъ.         їлои҆нъ.    горпїеѡ́съ.

ѡк҃.         ѳаѡ҆фь.       тирисин҃.  и҆первережъ.

ноꙗб҃.    а҆фирь.       мирсан҃.    феѡ҆съ.

дек҃.       хїесъ.         хаселевъ.  а҆пилеѡ́.

фев҃.      мехирь.     сипарь.     перитиѡ́. 

 

БАН, Основное собр., № 32.3.13 (л. 163об.):

А҆ сѐ и҆мена̀ мс҃цемъ жидо́въскимъ.

1. ж⃝ ниса́нъ р⃝ ма́ртъ

2. ж⃝ ига́рь р⃝ а҆прѣ́ль

3. ж⃝ сива́нь р⃝ ма́и

4. ж⃝ тумꙋ́зъ, р⃝ ї҆юнь

5. ж⃝ авъ р⃝ и҆юлии

6. ж⃝ е҆лу́лъ р⃝ авгус҃тъ

7. ж⃝ ши́ршии р⃝ сентѧ́брь

8. ж⃝ мархашва́нъ р⃝ ѡ҆ктѧ́брь

9. ж⃝ кислѣ́й р⃝ ноѧ҆брь

10. ж⃝ теверии р⃝ дека́брь

11. ж⃝ шва́тъ р⃝ генва́рь

12. ж⃝ вадар р⃝ февра́ль.

 

 

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1309.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 325.

РНБ, Соловецкое собр., № 15/15.

РНБ, Соловецкое собр., № 860/970, л. 94–94об;

РГБ, ф. 304.I, Главное собрание библиотеки ТСЛ, № 2 (2027) (л. 141об.–) ;

РГБ, собр. Рогожского кладбища, № 253 (213об.–214об.);

РГБ, Тихонравова собр., № 231, л. 19об. (link).

ГИМ, Синодальное собр., № 795 (997). А се имена мцемъ жидовскимъ

ГИМ, Синодальное собр., № 459 (316/CCCIII). С. 697. Название 12 месяцев у разных народов.

ГИМ, Синодальное собр. № 339 (1001). л. 328 об. Мсци по иудеомъ, по македономъ, по еллиномъ, по египтяном. Ср. л. 251. См. Горский.

 

Славянские имена месяцев. Попов Описание Хлудова С. 30.